Belediye Encümen Kararlarının İptali

656

Belediye encümenini tanımlamak gerekirse;

Belediyenin organları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da belirtildiği üzere 3 grupta toplanırlar. Bunlar belediye encümeni, belediye başkanı ve belediye meclisidir. Belediye encümeni, belediyenin yönetim organı statüsündedir. Belediye encümenin belediye işleyişindeki görev tanımı oldukça geniştir; bilgilendirme yazımızda değineceğimiz iptal kararlarıyla ilgili doğrudan karar ve söz sahibi olan güçlü bir belediye organıdır.

Belediye Encümeni Kararlarına İtiraz Yolu

Öncelikli yol, Belediye Encümeni Kararlarına Karşı doğrudan belediye encümenine ithafen itiraz başvurusunda bulunulabilir. Ancak bu kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, idare mahkemesinde dava ikame edilmesi gerekmektedir.

Belediye encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanunu 34. Maddesi kapsamında düzenlenen görevlerini yerine getirirken meydana gelen işlemler, idari işlem statüsündedir. Bu nedenle idari işlemlere karşı, idare mahkemelerinde dava açma yolu açık olup, bu hakkın ilgilisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açma hakkının kullanılması gerekir.

İdari İşlemin İptali

Bu konu hakkında daha geniş yelpazede yazılan bir makalemiz hazırlanmakta olup, burada sürecin genel hatlarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla kısaca değinilmiştir. İdari işlemlerle ilgili iptaline konu açılan bir davada değerlendirilecek hususlar; yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç unsurlarıdır.

Belediye encümeni kararları yukarıda kanuni dayanağıyla bildirdiğimiz gibi birer idari işlem olduğundan, iptaline ilişkin olarak, ilgilileri (hak ve menfaat ihlaline uğrayan kişiler) tarafından idari işlemin hukuka aykırı olduğunu konu alarak, bu idari işlem hakkında iptal davası açılabilir.

BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

Bu olanak yalnızca dava açarak sahip olunabilecek bir olanaktır, idare mahkemesinde dava ikame edilirken dilekçede muhakkak davanın “yürütmeyi durdurma” talepli açıldığı bildirilmelidir. Böylelikle mahkeme durumun ehemmiyet ve aciliyetine göre değerlendirmesini yapacak ve yürütmeye ilişkin devir karar verecektir. Örneklendirmek gerekirse, yürütmeyi durdurma imkanı özellikle belediye encümeninin vermiş olduğu yıkım kararlarına ilişkin idari işlemin iptali davalarında oldukça etkili ve önemli bir yere sahiptir. Dava açılırken bu husus muhakkak bildirilmelidir, yıkımın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bildirim yapıldıysa bu evrak da muhakkak dava dosyasına eklenerek talepte bulunulmalıdır, böylelikle telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkmasını önlenecektir.

Kaçak Yapılar Yönünden Verilecek Cezalar Nelerdir?

Belediye encümeni, “kanunlarda öngörülen cezaları vermek” le yükümlüdür. Örneklendirmek gerekirse, yapıda, ruhsata ya da projeye aykırılık varsa yapı sahiplerine 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca, idari para cezası kesilebilir.

Bu cezanın kesilmesi, taraflara tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari işlemin iptali davasına konu olur.

Belediye Encümen Kararlarına Karşı Dava Açılırken Husumet Kime Yöneltilmelidir?

Bu davalarda encümenin bir tüzel kişiliği olmadığından dava belediye başkanlığına karşı açılmalıdır.

Belediye Encümen Kararı Aleyhine İdari İşlemin İptali Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yürütmenin durdurulması, talepli açılması önemlidir.

Dava konusu idari işlemin hangi mevzuat kapsamında aykırılıklar içerdiği belirtilmeli ve delillendirilmelidir.

Belediye encümeni kararı detaylarıyla izah edilmelidir.

Belediye Encümen Kararının İptali Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE,

“Adli Yardım ve Yürütme Durdurma Taleplidir.”

DAVACI :
Adres :

VEKİLİ : Av. ESMA ŞENGÜLER İNALTAY (Adres antettedir.)

DAVALI : Kartepe Belediye Başkanlığı
Adres :

KONU : Kocaeli Kartepe İlçe Belediyesi Encümeni’nin …. sayılı ve ……. tarihli, yıkım kararı konulu Kocaeli Kartepe İlçe Belediyesi Encümeni Kararı’nın iptaline karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ: ………

AÇIKLAMALAR:

Kocaeli Kartepe İlçe Belediyesi Encümeni’nin ……… sayılı ve ……… tarihli kararının özeti;

……… eski ……… yeni numarası ile ……… ada ……… parsel numaralı taşınmazın;

1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanında kalmakta olduğu, davacı ……… maliye hazinesine ait taşınmazda ruhsatsız(kaçak) yapısını ruhsata bağlanmasının yasal mevzuata göre mümkün olmadığından 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesine göre yıkım kararı alınması için evrak belediye encümenine havale edilmiş, akabinde, yapılan görüşme neticesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ……… tarih ve ……………. sayılı yazısı gereği, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 03.05.2021 tarih 310.10.01 sayılı yapı tatil tutanağı, ……… tarih ve ……… yazıları dikkate alınarak düzenlenen yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce iptal edildikten sonra imar mevzuatına aykırı yapının yıkılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Müvekkil, ……… adresinde kain ……… ada ……… parselde bulunan ticari işletmesiyle ilgili olarak; ……… tarihinde ……… belge numarası ile ……… m2’lik ticari yapı kayıt belgesini almış, ardından ……… tarihinde ……… belge numarası ile ticari yapı kayıt belgesini ……… m2 olarak güncellemiştir.

……… de yapılan ölçümlerde yapının ……… m2’ye çıkartıldığı tespit edilmişse de, bu ölçüm hatalı yapılmıştır. ……… m2’sinin de yola tecavüzlü olduğu iddia edilse de bu ölçüm de hatalı yapılmıştır. Bu bağlamda, yapının maliye yürürlükteki imar mevzuatı ve 3194 sayılı İmar kanunu gereği ruhsatsız kaçak olduğundan yasanın 32. Maddesi uyarınca tarih ……… sayı: ……… Cilt: ……… yapı tatil zaptı ve mühürleme tutanağı ile mühürlenerek durdurulmuştur.

Müvekkile, 2020 yılının eylül ayında yapılan tebligat kendisine ulaşmamış olup, müvekkil süreçle ilgili bilgi alamadığı için buradaki imar mevzuatına aykırılık iddiasından bihaberdir.

……… Cuma günü, müvekkile ait tüm yapı yıkılacak olup, durumun aciliyeti ve ehemmiyeti itibariyle Yürütmenin Durdurulması talebimiz bulunmaktadır, yapının yukarıda bildirilen hukuka uygun olmayan ölçümlerine dayanarak yıkımına karar verilmesi süreci dönüşü imkansız bir yola sokacak olup, müvekkili ciddi maddi kayba uğratacaktır. Yıkım ile beraber davalı idareye açacağımız tazminat davası ile davalı idare de kayba uğrayacaktır. Bu bağlamda, yürütmenin durdurulması talebimizin kabulünü talep etmekteyiz.

Gerçekleştirilen idari işlemin kamu yararı ve hizmet eksenli değil keyfiyet unsurunun ağırlıklı olduğu açıktır. İşbu nedenle idari işlemin iptali için dava açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

…………..

NETİCE–İ TALEP : Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse resen gözetilecek nedenlerle; öncelikli olarak adli yardım talebimizin KABULÜNE,

Kocaeli Kartepe İlçe Belediyesi Encümeni’nin ……… sayılı ve ……… tarihli, yıkım kararı konulu Kocaeli Kartepe İlçe Belediyesi Encümeni Kararında yer alan idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve nihayetinde encümen kararının iptaline, yargılama giderlerinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini aslen arz ve talep ederim karar verilmesini saygılarımla talep ederim ……/……/.2021

DAVACI VEKİLİ

Av. ESMA ŞENGÜLER İNALTAY