Ana Sayfa Blog Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun genel hatları ile değinmek gerekirse, konusu kanunlarla düzenlenen suçlar ve bu suçlar için yasalarda belirlenen cezaları içine alır. Genel birçok suç tipi ve cezası TCK’da belirlenmiştir, bu kanunun uygulanma usulü ise, Ceza Muhakemesi Kanunu ile belirlenmektedir. Mahkeme kararları nihayetinde ise, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir.

Kocaeli Ceza Avukatı

En temel haliyle genel ve özel olmak üzere ikiye ayırabileceğimiz ceza hukukunda “Hayata karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” başta olmak üzere birçok suç türü vardır ve her bir suç türünün farklı açılardan değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla ceza hukuku davalarının sonuçları üzerinde ceza avukatının süreç yönetimindeki yeteneği ve parçaları birleştirerek sonuca ilerleme yolundaki başarısı belirleyici olur ifadesi hiç şüphesiz yanlış bir bakış açısı olmayacaktır.

Disiplinlerarası yaklaşımı ve sürekli gelişim felsefesi ile Kocaeli avukatları içerisinde özel bir yere sahip olan Şengüler Hukuk Bürosu’nun uzman ve profesyonel ceza avukatları, ceza hukuku davalarında yer alırken aşağıda ifade edilen çalışma sistematiği ile hareket eder.;

  • Ceza yargılamasının tüm ağırlığını ve dava sonucunu olumlu yönde etkileyecek tüm delillerin araştırma ve soruşturma sorumluluğunu üstlenir.
  • Tecrübenin önemli bir getirisi olarak mahkemelerin usuli düzenlemelerine hakimdir ve ceza hukuku davalarının gerginliğini birçok kez tecrübe etmesi dolayısıyla müvekkilinin manevi gerginliği minimum düzeye indirger.
  • Dava sürecinin başlangıcından itibaren yaşanan tüm gelişmeleri ve sonuç üzerindeki muhtemel tahminlerini avukatlığın getirdiği sorumluluk ve kişisel hassasiyeti gereği şeffaflık ile müvekkili ile paylaşır.
  • Emsal yargıtay kararlarını farklı boyutlardan inceler ve elindeki analizleri tecrübesiyle harmanlayarak davanın lehte sonuçlanması yolunda emin adımlarla ilerler.

Kocaeli ceza avukatı kapsamındaki ihtiyaçlarınıza profesyonel ve çok yönlü çözümler üreten Şengüler Hukuk Bürosu’nun “Bilgi, Tecrübe ve Analiz”e dayanan bakış açısıyla ilgili çok daha fazla bilgi almak için tek yapmanız gereken; bizimle hemen iletişime geçmek !

Genel Ceza Hukuku

Genel hükümler, tüm suçlar  ve cezalar için temel geçerli ilkeleri içerir. Genel hükümlerde, suçlar ve cezalar için genel geçerli temel ilkeler, suç , suçun unsurları, ceza , cezanın türleri , suçlu ve mağdur incelenir. Genel ceza hukuku, ceza hukukunun genel ilkelerini, suçun  işlendiği esnada kişilerin saikini, suçun teşebbüs aşamasında kalmasını, suçun birden fazla kişi halinde işlenmesi halini, kusur durumunu, suçu oluşturan maddi unsurlar gibi daha da fazla detaylandırılabilecek, ceza hukukuna ait genel düzenlemeleri içermektedir.

Ceza yasasının yer ve zaman açısından nasıl uygulanacağı, yurt dışında suç işleyenlerin cezalandırılması, suçluların geri verilmesi, cezaların türleri, uygulanması ve cezaların türleri, uygulanması ve cezaları tamamlayıcı kurumlar gösterilir. Öte yandan, akıl hastalığı ile yaş küçüklüğünün ceza hukukundaki etkisi, suça teşebbüs, suça iştirak, birden fazla suç işlenmesi, suçların affa ya da zamanaşımına uğraması gibi konular bu bölümde ele alınır.

Özel Ceza Hukuku

Özel hükümler, genel hükümlerde yer alan ilkelerin uygulanma alanıdır. Özel bölümde suçlar hukuki konularına göre sınıflandırılarak tanımlanır.Bu bölümde hangi eylemlerin suç sayılacağı saptanarak cezaları belirlenir. Böylece suç olan ve olmayan davranışlar birbirinden ayrılacağı gibi; suçların da birbirinden ayrılması olanaklı hale gelir.

Özel hükümlerin konusunu tek tek suç tanımlarının incelenmesi, bunların unsurları, benzer suçlardan farkları, ağırlaştırıcı- hafifleştirici nedenleri oluşturur. Sözgelimi, kasten öldürme veya taksirle ölüme sebebiyet, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yaralama, hakaret ( sövme ) , hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, rüşvet, zimmet, anayasal düzeni ihlal gibi bir çok suç bu bölümde ele alınır. Suçların cezaları, cezaların nitelikli halleri ve daha az cezayı gerektiren haller maddelerde ve ceza kanunun ilgili gerekçesinde tek tek bildirilir.

Ceza Hukuku Davaları

» Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme

» Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar : Kasten yaralama, taksirle yaralama

» Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar

» Hürriyete karşı suçlar : Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali

» Şerefe karşı suçlar : Hakaret

» Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal

» Malvarlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

» Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik

» Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Ceza Hukuku Davalarında Avukatın Rolü

Ceza hukuku davalarında, avukatlar ciddi bir öneme sahiptir. Doğrudan kişinin özgürlüğü, hürriyeti, toplumdaki itibarı ceza mahkemelerinden çıkacak kararlara bağlı olduğundan bu yargılamaların çok ciddiye alınması gerekmektedir.

Şahısların süreçteki rolü yargılama esnasında tüm aşamaları takip etseler de, süreler tebligatların tebliğinden itibaren işlemeye başladığından kişiler tarafından takip edilen dosyalarda bir kısım hak kayıpları gündeme gelebilmektedir.

Ceza Hukuku Davalarında Danışmanlık Sürecimiz Nasıl İşliyor ?

Ceza hukuku davalarında, şahıslar tutuklu, hükümlü olabildikleri gibi, serbest olarak da yargılama süreçleri devam ediyor olabilir. Ceza hukuku davalarında, yardımlarımız, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında devam etmektedir.

Örneğin, kolluk makamları tarafından, gözaltına alınan şahıslara yönelik olarak, tarafımızca verilen hukuki yardım; kolluktaki sorgu, savcılıktaki ve sulh ceza hakimliğindeki ifade alma aşamalarını kapsamaktadır. Eğer kişi tutuklu ya da hükümlü ise, bizatihi cezaevi görüşü ya da kişinin ailesine danışmanlık vermek şeklinde süreç işlemektedir.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza dosyaları kapsamında, her suç tipinin farklı mahkemelerde yargılaması yapıldığından; örneğin, hırsızlık suçu, asliye ceza mahkemesinde görülürken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Suçun ağırlığına göre, kişi sayısının kalabalıklığına göre, dosyanın karmaşıklığına göre ceza dosyalarında, ceza avukatlarının talep ettikleri vekalet ücretleri buna göre değişmektedir.

0542 351 3963