Değerli Konut Vergisi İtiraz ve İptal Yolları

Değerli konut vergisi nedir?

Değerli Konut Vergisi, 05.12.2019 tarihinde kabul edilen ve 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun ile getirilmiş ve kanundaki yürürlük tarihi olan 07.12.2019 tarihi itibariyle de uygulanmaya başlamıştır.
Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir.

Değerli Konut Vergisine Tabi Olan Taşınmazlar Nelerdir ?

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri yahut bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olurlar.

Değerli Konut Vergisinin Tespiti ve İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen, değeri 5.000.000 TL(beşmilyontürklirası) ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca bu taşınmaza ilişkin vaziyet tebliğ edilir.

Belirlenen Taşınmaz Değerine İtiraz ve Belirlenen Değerin Kesinleşmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemenin ilgilisine tebliğinden itibaren, ilgilinin taşınmazın belirlenen değerine  15 (on beş) gün içinde itiraz etmesi gerekmektedir. Süresi içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşir.

Süresinde yapılan itirazlar ise, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Verginin Matrahı ve Vergi Oranı

Verginin matrahı; bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 5.000.000 TL – 7.500.000 TL arasında   : Binde 3
  • 7.500.001 TL – 10.000.000 TL arasında : Binde 6
  • 10.000.001 TL ve üzeri      :Binde 10 oranı üzerinden vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Değerli konut vergisi kapsamına giren mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.

Değerli Konut Vergisinde Mükellefiyet

Değerli konut vergisini; mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödemektedirler.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumluluğa sahiptirler.

Mükellefiyetin Başlangıç Tarihi

Değerli konut vergisinde mükellefiyet;

  • Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, 5.000.000-TL ve üzerinde olduğunun belirlendiği,
  • Vergi değerini tadil eden (değiştiren) sebeplerden;
    • Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) ve
    • Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi

sebeplerinden birinin doğması halinde bu değişikliğin gerçekleştiği,

  • Muafiyetin düştüğü,tarihi takip eden yıldan itibaren başlar.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların gerçekleştiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Yeri

Kanun gereğince mükelleflerin; mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değeri gösterir vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000-TL ve üzerinde olduğunun tespit edildiği yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Değerli konut vergisi; yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Takip eden yıllar için de yine mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmesi gerekmektedir.

Değerli Konut Vergisinin Ödenme Şekli

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Değerli Konut Vergisinde Yetki

Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.