Kamulaştırmasız El Atma Davası Hakkında Çeşitli Bilgiler

Kamulaştırmasız el atmaeylemi, kamulaştırma yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının mahkemeyebaşvurarak kamulaştırma işleminde bulunmadan, şahısların taşınmaz mallarına bedeliniödemeden el koymalarını ifade etmektedir.

Kamulaştırmasız el atmaeylemi hukuki el atma ve fiili el atma olarak iki biçimde gerçekleşir. Fiili elatma, idarenin herhangi bir kamulaştırma işleminde bulunmadan taşınmazmallarına el koyma şeklinde gerçekleşir. Hukuki el atma ise, tapu kütüğündetaşınmaz hakkında düşülen şerh mekanizması ile kamulaştırma programına alınantaşınmazın, belirli süre geçmesine rağmen kamulaştırılmaması ile ortaya çıkanhukuki bir durumdur. Hukuki el atma durumunda idare taşınmaza fiili bir işlemuygulamaz. Fakat taşınmaz tapuda şerh mekanizması ile kamulaştırma programınaalındığından, taşınmazın maliki taşınmaz hakkında herhangi bir tasarruftabulunamaz.

Kamulaştırmasız el atmadurumunda, el atma fiilinin üzerinde gerçekleştiği taşınmazsın malikitarafından kamulaştırmasız el atma fiilinin tespiti maksadıyla açılabilir.Fiili el atma durumunda yetkili mahkeme asliye mahkemeleri, hukuki el atmadurumunda yetkili mahkeme idare mahkemeleridir.

Kamulaştırmasız elatılan taşınmazın maliki açacağı dava ile kamulaştırmasız el atma fiilinin tespitiile el atılan yerin bedelinin kamu kurumunca ödenmesini talep edebilir.

Fiili el atma nedeniyleaçılan davalarda, idarenin taşınmazı aktif olarak kullanmış olması nedeniyle,taşınmaz maliki taşınmazın kullanımı nedeniyle geriye dönük 5 yıl içinecrimisil talebinde bulunabilir.

Kamulaştırmasız el atmadavalarında taşınmaz bedeli bilirkişi raporu ile tespit edilir.

Kamulaştırmasız el atmadavaları açılmadan önce Kamulaştırma Kanunun geçici 6. Maddesine göre yapılacakişlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartı olarakbelirlenmiştir. Aksi takdirde, davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle reddinekarar verilecektir.