Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, kat mülkiyeti, kuruluş şartları, maliklerin yükümlülükleri, bina yönetimi, kat irtifakları, bağımsız bölümler düzenlenmektedir.

Kat Mülkiyeti Kavramı

Bir arsa üzerinde inşaatı tamamlanmış yapının her bir bağımsız bölümü bakımından, bağımsız bölümlerin malikleri tarafından kurulabilen mülkiyet hakkını ifade etmektedir. Yani kat mülkiyeti bina içerisinde hangi daireye malik olduğunuzu gösteren bir belgedir. Ortak kullanım alanları kat mülkiyetine konu edilemez.

Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur ?

Kat mülkiyeti mahkeme kararı ile(ortaklığın giderilmesi davası), iradi olarak veya kat irtifakına dayanılarak kurulabilir. Kat mülkiyeti kurulacak yapının, tamamlanmış ve tümü kagir(betonarme) bir yapı olması gerekir. İnşaatına başlanmamış ya da inşaat halinde olan yapılarda kat mülkiyeti değil, kat irtifakı kurulabilir.

Kat Maliki Ne Demektir ?

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe ana gayrimenkul; ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız bölüm; bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara kat maliki denir.

Kat Mülkiyeti Kanununda Kaynaklanan Davaları

Kat mülkiyet kanunundan kaynaklanan bazı uyuşmazlıklar şunlardır; kat malikleri kurulunda karar alınması sırasında yaşanan uyuşmazlıklar, kat mülkiyet kanunu çerçevesinde apartmanda açılması yasak olan işyerlerinin açılması sırasında yaşanan uyuşmazlıklar, kat mülkiyeti sahiplerinin apartman aidatları ve giderlerle ilgili borçların ödenmesi sırasında yaşanılan uyuşmazlıklar, kat maliklerinin ana taşınmazın bakımı, korunması ve genel giderlere ilişkin uyuşmazlıklar, ortaklığın kaldırılması davasında ortaya çıkan kat mülkiyeti uyuşmazlıklardır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Davaları Hangi Mahkemede Görülür ?

Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise ana taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Yani dava ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Kat Mülkiyeti Davaları Nasıl Açılır ?

Kat mülkiyeti davaları yalnızca mülkiyete sahip kişilerce değil zarara uğrayan kiracılar ve diğer sınırlı ayni hak sahipleri tarafından dilekçe ile taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar açılırken dava dilekçesinde davalı ve davacılara ait bilgiler, davanın konusu, olaylar, hukuki gerekçeler ve netice-i talep bölümlerine yer verilmesi gerekir. Kat mülkiyeti davaları basit yargılama usulü ile görülen ve seri olarak sonuçlanması amaçlanan davalardır. Kat mülkiyet davası açarken bir avukattan yardım almak lehinize olacaktır.

Kat Maliklerinin Müsaade Zorunluluğu Nedir ?

Birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu taşınmazlarda yaşayan kat maliklerinin birbirlerine karşı borçları vardır. Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

Ana gayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.

Kat Mülkiyeti Kanunu Divan Başkanı Nasıl Seçilir ?

Genel kurula katılmaya yasal olarak hak kazanmış olan herhangi bir kat maliki veya temsilcisi divan başkanı seçilebilir. Divan başkanı site yöneticiler kurulunun oy çoğunluğu ile seçilir.