Konkordato Şartları ve Süreci

Son zamanlarda iflas kavramının dahi önüne geçerek en çok araştırılan ve merak edilen konu olan konkordato kavramı önem kazanmıştır. Borçluların son çare olarak gördüğü hukuki kurum olması nedeniyle de aslında borçlular için kurtarıcı konumunda bulunmaktadır. Konkordato kurumu kadar  önemli olan diğer bir husus ise uzun bir süreci kapsayan ve karmaşık aşamalardan oluşan konkordato sürecini deneyimli ve bilgili bir ekiple tamamlamaktır.

Konkordato Nedir ?

Konkordato aslında iflasın bir alternatifidir.Borçluya ayakta kalma olanağı vermektedir. Vadesinde borcunu ödemeyen yahut ödeyememe tehdidi  ile karşı karşıya kalan borçlunun alacaklıların belirli çoğunluğu tarafından kabul edilmesi kaydıyla ve ayrıca Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konkordato projesinin tasdik etmesi ile başlayan süreçtir.

Borçlunun teklifi sonucu borçların vadesinin arttırılması veya borç miktarında indirim              ( tenzilat) yapılması ya da hem vade sayısının arttırılması hem de borç miktarında indirim yapılası ve böylece borçlunun borcunu ödemesinde kolaylık sağlanması sonucunu doğurmaktadır.

Konkordato Şartları  Nelerdir ? 

A)KONKORDATO KURUMUNA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR :

Borçlarını vadesi gelmiş olmasına rağmen halen ödemeyen veya vadesinde ödeyememe  tehdidi altında olan her borçlu ister tacir olsun ister olmasın konkordato kurumuna başvurabilecektir. Konkordato kurumunu iflastan temel olan ayrım da tam olarak borçlunun niteliğidir. Sadece tacir olan borçlular iflas edebilirken konkordato kurumuna başvurabilmek için tacir sıfatı aranmamaktadır.

B) KONKORDATONUN TASDİKİ/ONAYLANMASININ ŞARTLARI:

 1. Şart : Yarar şartıdır.Bu şarta göre konkordatoda teklif edilen ödeme tutarı  eğer borçlu iflas etseydi alacaklıların eline geçecek tutardan fazla olmalıdır.
 2. Şart :Orantılılık şartıdır. Borçlu ödemeyi teklif ettiği tutar borçlunun ödeme gücüyle tutarlı olmalıdır.
 3. Şart :Alacaklı ve alacak çoğunluğu şartıdır.Konkordato projesi bilançoda kayıtlı olan alacaklıların ve alacakların yarısı veya bilançoda kayıtlı olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan çoğunluk tarafınca imzalanmalıdır.
 4. Şart : Güvence /Teminat : İmtiyazlı alacaklıların alacakların ifası , alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe güvenceye bağlanmış olması gerekmektedir.
 5. Şart : Yargılama giderleri ve harçların ödenmesidir.

Konkordato Süreci Nasıl İşlemektedir ?

Borçlarını vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehdidi altında olan borçlu yahut iflas isteminde bulunabilecek her alacaklı asliye ticaret mahkemesine dayanak belgeleri ile birlikte asliye ticaret mahkemesine başvurarak konkordato teklifinde bulunmalıdır.

Borçlu tacir ise mahkemeye başvuru esnasında malvarlığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir. Borçlu tacir ise konkordato ön projesi , malvarlığını gösteren belgelerini ve finansal analiz raporları ile dayanaklarını mahkemeye sunmalıdır.

Görevli mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Yetkili mahkemeyi belirlerken ikili bir ayrım yapmamız gerekmektedir. Borçlu iflasa tabi olan borçlu (TACİR ) ise borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler iken ticari işletmenin merkezi yurt dışında ise Türkiye’de şubesinin bulunduğu yer, birden fazla şubesi varsa merkez şubenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. İflasa tabi olmayan borçlularda (TACİR DEĞİLSE )  ise yetkili mahkeme borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Mahkeme inceledikten sonra geçici veya kesin konkordato mühleti verir. Bu mühlet içerisinde borçlu konkordato komiserinin gözetimi altında işlemlerine devam edecektir. Geçici mühlet 3 aydır. Borçlu yahut komiserin başvurusuyla mahkeme bu süreyi 2 ay daha uzatabilir. Mahkeme kesin mühlet kararını geçici mühlet süresi içerisinde verecektir. Bu süreçte borçlunun borçlarını ödeyebileceği kanaati oluşursa borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Kesin mühlet, komiserin gerekçeli raporu ve talebi üzerine 6 ay daha uzatılabilir.

Konkordato projesi hazırlandıktan sonra konkordato komiseri bir ilanla alacaklılara toplantı yapılacağı gün, yer ve saati bildirir.Toplantı ilan gününden en az 15 gün sonra yapılmak zorundadır.Konkordato projesinin kabulü için iki çoğunluk aranır.

 1. Çoğunluk : Bilançoda kayıtlı olan alacaklıların ve alacakların yarısı veya
 2. Çoğunluk : Bilançoda kayıtlı olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan çoğunluk tarafınca imzalanırsa konkordato projesi kabul edilmiş olur.

Ardından konkordato komiseri katılım süresinin bitiminden  itibaren 7 gün içinde gerekçeli raporunu mahkemeye sunar.Mahkeme konkordato komiserini dinler ve kesin mühlet bitmeden kararını verir. Mahkeme duruşma günü belirler ve bu gün ilan eder. Son olarak mahkeme  bu duruşmada konkordato isteminin kabulüne veya reddine karar verecektir.

Konkordato Dilekçesi 

İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ’NE

KONKORDATO MÜHLETİ
İSTEYEN                                :

VEKİLİ                                   :

KONUSU :Konkordato mühleti verilmesi talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR                 :

1)Müvekkil şirket araçlara ait parça alım satımını yapmaktadır. Ancak an itibariyle hem ülkenin ekonomik koşulları hem de ithal parçaların fiyatındaki artış ve araç piyasasındaki daralma  nedeniyle yeni parçalar satın alıp araç üretebilecek durumda değildir. Bu nedenle firmanıza olan borçlarını ödeme kabiliyetinden yoksundur.Müvekkil şirket izah ettiğimiz sebeplerden ötürü borcunu vadesinde ödeyebilecek ekonomik vaziyette değildir.

2-Müvekkilim bütün iyi niyetine ve tüm çabalarına rağmen borçlarını vadesinde  ve tam olarak ödeyememe tehlikesi altındadır.
3-Müvekkilimin konkordato önerisi şu şekildedir;

20.01.2020  olan borcun vadesini 20.04.2020 yapılması ve borç miktarının eşit olarak 3 takside bölünmesini  ve alacak miktarının % 5’i oranında indirim yapılmasını talep ederiz.

4-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından, alacak- borç listesinden ve bilançodan   da anlaşılacağı üzere müvekkilin bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur.Ayrıca müvekkil şirketin ekonomik açıdan düşmüş olduğu ekonomik zorluk finansal analiz raporları ve bilançodan da anlaşılmaktadır.

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H..M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

   HUKUKİ  DELİLLER           :

 • Konkordato Ön  Projesi
 • Alacak borç listesi
 • Finansal Analiz Raporları
 • Karşılaştırmalı Yarar Tablosu
 • Bilanço(aktif ve pasif durumu)

Ve sair yasal deliller .

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle konkordato mühleti talebimizin kabulü ile; Konkordato mühleti verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim

KONKORDATO MÜHLETİ İSTEYEN  VEKİLİ

Av.

Konkordato Komiserliği Nedir ?

Konkordato komiseri, konkordato mühleti verildikten sonra borçlunun  işlemlerinin denetlenmesi ve mahkeme tarafından verilen görevleri yerine getirmek amacıyla atanmaktadır. Konkordato komiserini Asliye Ticaret Mahkemesi atamaktadır.Konkordato komiseri sadece konkordato sürecine özgülenmiş bir icra organıdır.

Konkordatoda Alacaklıların Durumu Nasıl Olmaktadır ? Konkordato Sürecinin İcra Takiplerine Etkisi Nedir ?

Konkordato sürecinde borçlunun hareket alanını  genişletebilmek amacıyla alacaklılara bazı sınırlamalar getirilmektedir.

A) Konkordato mühleti boyunca borçluya icra takibi yapılamaz. Bu kural kamu alacaklıları için de geçerlidir. Eğer önceden borçlu aleyhine başlatılmış takipler  var ise bu takipler de duracaktır. İcra takibi rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi ise takip devam edecektir ancak bu icra takibi kapsamında muhafaza tedbirleri ve satış yapılamaz. Konkordato sürecinde imtiyazlı alacaklar  ( Örneğin;  işçilik alacakları, nafaka alacakları )  içinde icra takibi  yapılabilmektedir. Konkordato mühleti önceden var olan  hacizleri  kaldırmamaktadır.

B) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz uygulanamaz.

C) Zamanaşımı ve hak üşürücü süreler işlememektedir.

Bankalara borçları bulunan borçlular için de diğer alacaklara etkisi ile aynı sonuçlar doğurmaktadır.Eğer banka alacağının rehinle güvence altına almış ise ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sürecini işletmekte ise takip devam edecektir ancak banka satış aşamasına geçemeyecektir.

Konkordatonun Borçlu Bakımından Sonuçları Nelerdir ?

Konkordato borçlunun tasarruf yetkisini tamamen ortadan kaldırmamakta sadece kısıtlamaktadır.Borçlu konkordato sürecinde kesin mühlet içerisinde  ticari faaliyetlerine devam edebilecektir.Borçlu işlemlerinin tümünü  konkordato komiserini gözetimi dahilinde yapabilecektir. Ayrıca borçlu 5 işlemi konkordato sürecinde kesin mühlet içerisinde  asla yapamayacaktır.Bu işlemler:

 • Rehin kuramaz.
 • Kefil olamaz.
 • İşletmesini devredemez.
 • Taşınmazlarını devredemez.
 • Karşılıksız kazandırmalarda bulunamaz.