Ana Sayfa Blog Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve boşanma hukukuyla ilgili tüm detaylar Şengüler Hukuk Bürosu'nda.

Şengüler Hukuk Bürosu, Aile Hukuku noktasında; Nişanlanma, boşanma, çocukların velayeti, tarafların birbirlerine ve çocuklarına olan nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, nesep(soybağı,babalık davaları),evlat edinme, aile konutu kavramı, çocuk malları, vesayet, tanıma ve tenfiz, …. gibi konulardaki anlaşmazlıkların mahkeme önünde kanunun cevaz verdiği hallerde noterde düzenlenecek protokoller ile çözümlenmesi için yukarıda sayılan genel başlıklar ve bu başlıkların altındaki başkaca aile hukuku ile meseleleri ile ilgili çözümler üretir.

Bu uyuşmazlıklar Türk vatandaşları arasında olduğu gibi, yabancı vatandaşlar da bu tip sorunlardan muzdarip olabilir, büromuzda Türk vatandaşların yanı sıra, yabancılar için de danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Kocaeli Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, hukuki açıdan profesyonel ögeleri içinde barındırdığından, vatandaşlar tarafından boşanma davalarının yürütülmesinde herhangi bir kanuni engel olmamasına rağmen, çok büyük kayıpları beraberinde getirebilir.

Tebligatları takip etmek, sürelere riayet etmek, profesyonel anlamda avukatlık mesleğini icra etmeyen kişiler tarafından güçlükle yürütülmektedir ve bu duruma basit bir örnek vermek gerekirse; tebligat tarihinden sonraki 2 haftanın hangi gün biteceği birçok müvekkilimiz tarafından bize defaatle sorulmaktadır.

Boşanma davaları, insanların hayatlarında büyük dönüm noktalarının mihenk taşıdır ve bu bağlamda süreci profesyonellikten uzak bir biçimde sürdürmek riskli bir durumdur. Aynı zamanda bu süreç, psikolojik açıdan yorucu ve yıpratıcı bir zaman dilimidir, bu sürecin hukuki destek almadan yürütülmesi süreci daha da komplike ve zor bir hale sokmaktadır. 

Dolayısıyla boşanma davaları başta olmak üzere ‘Aile ve Boşanma Hukuku’ kapsamında değerlendirilen tüm dava türlerinde firmamız bünyesindeki uzman Kocaeli boşanma avukatı ile iletişime geçebilir, merak ettiğiniz tüm detayları bizden öğrenebilirsiniz !

Boşanma Davaları

Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında görülen davalar olup, şahsın medeni hali ile ilişkilendirildiğinden, aile kurumunun ülkemizdeki yapısı hasebiyle çok geniş bir yelpazede hukuki meseleyi kapsamaktadır.

Taraflar aralarındaki geçimsizlikleri(kanundaki mehaz, evlilik birliğinin temelinden sarsılması) doğrudan baz alarak, mahkemenin yolunu tutabilirlerken bu iddialarını birtakım farklı iddialarla da şekillendirebilirler.

Medeni Kanunda bildirilen başlıca boşanma sebepleri; zina, hayata kast, Pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve Akıl hastalığı olarak sıralanmıştır.

Boşanma davaları, bu sebeplerden birine dayandırılarak ikame edilebilir. Boşanma davası ile beraber, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat talepleri de boşanmanın fer’i niteliğinde gündeme getirilir.

Mal paylaşımı davaları ise, ayrı bir dava konusu olup, evlilik malları yönünden boşanma davasında talepte bulunulamaz. Boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir.

Nafaka Davaları

Nafaka talepleri, doğrudan boşanma davası ikame edilirken, yahut cevap dilekçesinde, karşı dava dilekçesinde ileri sürülebileceği gibi, salt nafaka talebine dayalı bir dava açabilmek de mümkündür.

Boşanma davası sürerken talepte bulunulan nafaka, tedbir nafakasıdır, çocuk yönünden de ebeveynler yönünden de boşanma davası sürerken, nafaka tedbir nafakası adını taşır. Dava kesinleştikten sonra nafaka, çocuk yönünden, iştirak nafakası, eşler yönünden yoksulluk nafakası olarak adlandırılır.

Nafakaya ilişkin belirleme yapılırken genel hatlar ile bilgi vermek gerekirse, net bir nafaka kıstası yahut kriteri olmamasına rağmen, mevcut yargı kararları ışığında yaptığımız nacizane değerlendirmeler neticesinde; tarafların sosyo-ekonomik yapıları, gelirleri, bazı durumlarda giderleri, çocuğun yaşı, tarafların yahut çocukların engel durumları, eşler yönünden kusur durumları, … ve daha çokça sayabileceğimiz birçok kriter mevcuttur.

Nafaka, an itibariyle süresiz bir düzenleme olup, bu konuda kanuni çalışmalar yeni tasarı düzenlemeleri tarafımızca beklenmektedir. Süresiz nafaka hadisesi, bazı durumlarda hakkaniyete aykırı bir durum meydana getirebilmektedir.

Bir de, yardım nafakası düzenlemesi mevcuttur kanunumuzda, nafaka başlığı altında buna da değinmek gerektiği kanaatindeyiz. Yardım nafakasının,boşanma davası yahut evlilik kurumu ile herhangi bir bağı yoktur. Altsoy- üstsoy ve kardeşler yönünden ödenen nafakayı düzenlemektedir. Burda taraflardan biri yardım etmediği takdirde, yoksulluğa düşme kriteri ön plandadır.

Velayet Davaları

Velayet, boşanma davası ile beraber talep edilebileceği gibi, boşanma davasında kararın verilmesinden sonra da açılabilir. Velayet yönünden açılabilecek davalar; velayetin değiştirilmesi ve velayetin kaldırılması davalarıdır.

Velayet davaları, Aile Mahkemelerinde görülmekte olup, basit usulde görülmektedir. Velayet davalarında, çocuk idrak yaşında ise, velayet yönünden çocuğun görüşüne de başvurulur. Velayet yönünden asıl kıstaslar, çocukların eğitim, öğretimleri, korunmaları, bakımları ve çocukların temsili hususları oluşturmaktadır.

Velayetin kıstasları yanında ebeveynler bakımından çocukların mesuliyetini de içinde barındırır. Velayete ilişkin kurallar, kamu düzeninden sayılır ve velayet davalarında, hakim tarafından re’sen araştırma ilkesi ile mahkeme tarafından “çocuğun üstün yararı” gözetilir.

Tanıma ve Tenfiz

Yabancı ülkeler tarafından verilen mahkeme kararları, o ülkeden başka bir ülkede doğrudan kendiliğinden geçerli, uygulanabilir hale gelmez. Her ülkenin hukuki düzenlemeleri, yasaları, yönetmelikleri, usulleri birbirinden farklı olduğundan bu kararların, kararı veren ülkenin dışında başka ülkelerde geçerli sayılabilmesi için o ülkenin hukuk kurallarına göre, o ülkenin mahkemelerinde tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Genellikle, boşanma davaları, velayet hükümleri yönünden karşımıza çıkan bu durum, hukukun başkaca alanlarında da karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Yabancı mahkeme kararları yönünden,

 • Bu mahkeme kararı(ilam) aslına, yahut tasdikli bir suretine,
 • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh,
 • Boşanma davası kararının orijinali üzerine, apostill şerhi eklenmeli,
 • İlamın, kesinleşme şerhinin ve apostill şerhinin yeminli tercüman tarafından Türkçe diline çevrilmiş olması, bu tercüme yapıldıktan sonra, konsolosluk tarafından bu evrakın onaylanması,
 • Başvuruyu yapacak kişinin pasaportunun ve nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • Vekalet verilecek avukata, tanıma ve tenfiz yetkisini içeren vekaletnamenin aslı.

Evlat Edinme

 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş olmaları,  
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilen ile aralarında en az 18 yaş fark olması,
 • Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlat edinmenin her halde çocuğun menfaatine olması, 
 • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması, 
 • Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)
 • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

Evlat edinmek için ilgili kuruma hangi belgeler sunulmalıdır ?

 1. Her iki eş için, çocuğun bakımını etkileyecek fiziksel engeli ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir sağlık raporu,
 2. Her iki eş için adli sicil kaydı,
 3. Her iki eş için nüfus cüzdanı suretleri,
 4. Mal, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 5. İkametgah belgeleri,
 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 7. Öğrenim belgeleri.

Aile eğer yurt dışında ikamet ediyorsa ayrıca kişilere ait oturma izni ve çocuğun ülkeye kabul edileceğine ilişkin belgeler de istenilmektedir.

Danışmanlık Sürecimiz Nasıl İşliyor ?

Danışmanlık hizmetleri, telefon üzerinden verilmemekte olup, yüz yüze görüşme yapılarak sağlanmaktadır. Ofis telefonlarından bizi arayarak, randevu talep edebilirsiniz. Boşanma davaları, aile hukukuna ilişkin konular, şahsın bizatihi “yatak odası”nı ilgilendirdiğinden bu mahrem konuların telefonda konuşulması tarafımızca tasvip edilmemektedir.

Bu bağlamda, özellikle aile hukuku yönünden yüz yüze danışmanlık hizmeti sunmaktayız, eğer yurtdışında yaşıyorsanız, internet üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz, fiili olarak gelebilme durumunuz mevcut değilse istisnai olarak telefon üzerinden danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

0542 351 3963