Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat konusuyla ilgili merak edilen tüm detaylar Şengüler Hukuk Bürosu'nda.

Mirastan feragat sözleşmesi, tarafları miras bırakan ve mirasçısı olan, mirasbırakan henüz hayattayken yapılan, koşullu (ivazlı) veya koşulsuz olarak gerçekleşebilenbir sözleşmedir. Sözleşmeyle muhtemel mirasçı ileride doğacak mirasçılıksıfatından tamamen veya kısmen vazgeçer. Miras bırakan ıskat sebepleri olmasada mirasçısı olmasını istemediği bir kimseyle feragat sözleşmesini yapabilir.

 

Medeni Kanun’da Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi Medeni Kanun madde 528’de tanımlanmıştır: “Miras bırakan, bir mirasçısı ilekarşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.Feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastanferagat sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyu içinde hükümdoğurur.”

Medeni Kanun m. 515’e göre miras bırakan, ölüme bağlı tasarruflarınıkoşullara veya yüklemelere bağlayabilir. Bu şartın geciktirici veya bozucumahiyette olması mümkündür. Bozucu şarta bağlı olarak yapıldığı ihtimal, lehineferagat yapılan kimsenin mirasçı olmaması durumudur. Ahlaka ve hukuka aykırışartlar ilişkin bulundukları tasarrufu geçersiz kılar. Demek ki yalnızca hukukave ahlaka aykırı şart değil ölüme bağlı tasarruf da geçersiz olacaktır. Örneğinbirinin malını çalma şartıyla sözleşme yapıldıysa bu feragat sözleşmesi geçersizolacaktır.

Mirastan feragat sözleşmesinde miras bırakan taraflardan biridri. Fakat bu sözleşme miras bırakanın kişiyesıkı sıkıya bağlı hakkı olduğundan temsilcisi ile ya da başka bir mirasçı ileyapılamaz. Mirastan feragat sözleşmesinin diğer tarafı feragat edendir. Bu kişiilerideki muhtemel mirasçıdır. Kanuni veya iradi mirasçılar taraf olabilir.Kanuni mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, eşi, evlatlık ve evlatlığınalt soyu ve devlettir. Kanuni mirasçıların aynı zamanda saklı pay hakkıbulunur. İradi mirasçılar ise miras bırakanın kendi iradesiyle vasiyetname veyaolumlu miras sözleşmesiyle belirlediği mirasçılarıdır.

Miras bırakanın mirastan feragat sözleşmesi yapabilmesi için tamehliyetli olması, yani reşit ve mümeyyiz olması ve kısıtlı olmamasıgerekir. Mümeyyiz olması ayırt etme gücüne sahip olması anlamına gelir ki, mirasbırakan mirastan feragatin hukuki önem ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olmasışarttır. Ayırt etme gücü sözleşmenin kurulduğu anda mevcut olmalıdır.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekil Özellikleri

Miras sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklindedüzenlenmesi lazım gelir. Sözleşmenin tarafları, taleplerini resmi memura birliktebildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi iki tanığın önünde imzalarlar. Mirastanferagat sözleşmesi de olumsuz miras sözleşmesi kabul edildiğinden söz konusugeçerlilik şartlarını taşımalıdır. Resmi memur sulh hâkimi, noter veya kanunlakendisine bu yetki verilmiş başka kişiler olabilir. Tanıklar da sözleşmeyeşahit olduklarına dair imza atarlar. Kanun lafzında resmi vasiyetname şeklindedüzenleneceği belirtilen mirastan feragat sözleşmesi, resmi vasiyetnamedenfarklılık arz eder. Feragat sözleşmesinde her iki taraf da aynı anda resmimemur huzurunda iradelerini açıklamak zorundadır. Taraflar sözleşmeyi tanıkönünde okuyup iradelerine uygun bulduklarını beyan eder ve imzalar. Tanıklar daşerh verip sözleşmeyi imzalar.

Mirastan feragat sözleşmesinin yapılmasıyla feragat eden miras bırakanınölümüyle mirasçılık sıfatını kazanamaz. Böylece miras hukukundan doğan haklarkaybedilmiş olur.