Ana Sayfa Blog Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukukunu tanımlamadan evvel, yabancı kavramı tanımlanmalıdır. Yabancı; belirli bir devlet açısından yahut ülke açısından o devlete uyrukluk bağıyla bağlı olmayan kişidir.” Yabancılar Hukuku, bir devletin yahut ülkenin, devletine ya da ülkesine gelen,gelmek amacını eyleme dönüştüren yabancılar için uyguladığı kanunları, kural ve kaideleri barındıran hukuk dalıdır.  Milletlerarası Hukukun kaynakları;

 1. Milletlerarası sözleşmeler
 2. Milletlerarası mahkeme kararları
 3. Milletler arası teamül kuralları
 4. Hukukun genel ilkeleridir.

Yabancılar hukukunda, bir takım ilke ve kurallar mevcuttur. Yabancılara Hak ve Özgürlük Tanınmasında Başvurulacak Esaslar bu başlıklar altında düzenlenmişlerdir.

 1. Tebaayı Temsil Sistemi (Eşitlik Esası)
 2. Tahdit Esası
 3. Mukabele Bilmisil
 4. Mütekabiliyet
 5. İzin Esası
 6. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
 7. Asgari Had Esası
 8. Kontenjan Esası

Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, bu ilke ışığında yabancının vatandaşı olduğu ülkeye bağlı olarak Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları değişiklik arz etmektedir.

Vatandaşlık Başvurusu

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Yabancılar Hukuku Bağlamında Tarafımızca Sunulan Hizmetler

Şengüler Hukuk Bürosu olarak uzman avukatlarımız ve danışmanlarımız ile Yabancılar Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izinleri takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularının yapılması, evrak takipleri, sürecin sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de mülk edinmek isteyen yabancılara hukuki süreç için danışmanlık hizmeti sunulması, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin yabancı müvekkil adına takibi ve tescili,
 • Aile ikamet izninin başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararlarına karşı açılacak davaların, yapılacak suç duyurularının takibi

olarak sıralanabilir.

Yabancılar Hukukunun Kapsamı

Yabancılar Hukuku, yabancıların ülkemizdeki tüm faaliyetleriyle ilgili, yapılabilecek sayısız başvuru kurulabilecek sayısız hukuki işlem olduğundan, bu başvuruların nasıl yapılacağı,hukuki işlemlerin nasıl kurulacağı, yapılacak bu başvurular için hangi  evrakların gerektiği, işlemlerin nasıl yapılabileceği, yabancılar hakkında verilecek sınır dışı (deport) kararlarına karşı hangi işlemlerin yürütüleceği gibi sınırsız alt başlığa sahip olup, yabancı müvekkillerimize ve danışanlarımıza bu konularda yardımcı olmaktayız.

İkamet İzni Nedir ?

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği belirlediği ikamet izni çeşitleri;

 • Kısa dönem ikamet izni
 • Aile ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • Uzun dönem ikamet izni
 • İnsani ikamet izni
 • İnsan ticareti mağduru ikamet izni

olmak üzere altı farklı usülde düzenlenmiştir.

Kısa Dönem İkamet İzni

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31 ile 33. Maddeleri arasında ilgili hüküm gereği düzenlemesi mevcuttur. Bu izin azami 1 yıllık süre verilmektedir. Kısa dönem ikamet izni alabilmek için, aşağıdaki kalma nedenlerinden birisine sahip olan yabancı, bu sebebin gerektirdiği başvuru belgelerini ibraz ederek işbu izni alabilir. Eğer bu belgeler toplanırken bir eksiklik olmuş, gerçeğe aykırılık oluşturulmuş ise, bu durum sonradan dahi tespit edilirse tespit edilirse bu izin iptal edilebilir. Kısa Dönem İkamet İzni Alabilecek Yabancıların Türkiye’ye gelme sebepleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Bilimsel araştırma yapmak için gelmek isteyenler
 • Türkiye’de gayrimenkul sahibi olanlar
 • Ticari bağ veya iş kurma amacına sahip yabancılar
 • Hizmet içi eğitim programlarında yer alacaklar
 • Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme veya öğrenci değişim programları dolayısıyla eğitim ve bunun gibi amaçlarla gelecek olanlar
 • Turizm amacıyla kalmak isteyenler
 • Tedavi görecekler (Kamu sağlığına tehdit oluşturmamak şartı ile)
 • Adli veya idari makamların talep ve kararına bağlı olmak üzere Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçecekler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılmak isteyenler
 • Kamu kurumları vasıtasıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde müracaat edenler
 • Türkiye’de çalışmasa da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar (taşınmaz alan, şirket kuranlar vs.) ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
 • KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) vatandaşları olarak sayılmıştır.

Uzun Dönem İkamet İzni

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 42 ile 45. Maddeleri arasında ilgili hüküm gereği düzenlemesi mevcuttur. Uzun dönem ikamet iznine başvurabilmek için bazı şartlar aranmıştır. Bunlar;

 1. Yabancının, kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması
 2. İkamet izniyle kalan yabancı, 8 yılın son 3 yılında sosyal yardım almamış olması
 3. Yabancının kendisinin (varsa ailesinin) geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olması
 4. Yabancının geçerli sağlık sigortasına sahip olması
 5. Yabancının oturumunun kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmaması
 6. Yabancının mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi olmamasıdır.

Aile İkamet İzni

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34 ile 37. Maddeleri arasında ilgili hüküm gereği düzenlemesi mevcuttur. Aile İkamet İzni Alabilecek Vasfa Sahip Kişiler Kimlerdir ? Türk vatandaşları, Türk vatandaşı olarak doğan sonrasında çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler (ve bu kişilerle birlikte işlem gören 18 yaşından küçük çocukları), ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar, mülteciler, ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşi,
 • Kendisinin veya eşinin 18 yaşından küçük yabancı çocuğu,
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu

aile ikamet izni için başvuruda bulunabilmektedir. Aile ikamet izni, her defasında 3 yılı aşmayacak şekilde yenilenebilir. Aile ikamet izni süresi, destekleyicinin ikamet izni süresini geçemeyecektir. Türkiye’de yasal evlilik şartları, tek bir kişiyle evlilik olduğundan,birden fazla eşi kabul görmeyen kişinin yalnızca bir eşine aile ikamet izni verilebilir. Ancak, diğer eşlerinden olan ve 18 yaşından küçük çocuklarına aile ikamet izni talebinde bulunulabilir. Böyle bir durumda ortak velayete sahip anne veya babanın onayı aranmaktadır. Aile ikamet iznine sahip olan çocuklar, 18 yaşına dek ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim hakkına sahip olmaktadırlar. Aile ikamet izni için hem başvurandan, hem de destekleyiciden bazı belgeler talep edilmektedir, bu durum çok sorulan ve sıklıkla yapılan bir başvuru türü olduğundan detaylarıyla değineceğiz: Başvuranın Kendisinden Beklenen Başvuru Belgeleri

 • İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 • Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont

Destekleyiciden Beklenen Başvuru Belgeleri

 • Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Türk vatandaşı değilse ikamet veya çalışma izni belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Kalınacak sürede yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair onaylı, e-imzalı veya ıslak imzalı belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır
 • Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Adres Kayıt Sistemine (Mernis Sistemi) kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 • Destekleyicinin 18 yaşından küçük çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa ve ona oturma izni alacaksa; Anne veya baba yoksa muvafakat beyanı (ölmüş ise diğer eş ölüm belgesini getirmelidir),
 • Boşanma durumunda çocuğun vesayet belgesi, Doğum belgesi
 • Destekleyicinin eşinin 18 yaşından küçük çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa ve ona oturma izni alacaksa; Anne veya baba yoksa muvafakat beyanı (ölmüş ise diğer eş ölüm belgesini getirmelidir), Boşanma durumunda çocuğun vesayet belgesi, Doğum belgesi, Evlilik cüzdanı (veya kanıtlayan belgenin) onaylı fotokopisi

Destekleyicide Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir ? 

 • Türk vatandaşları,
 • Türk vatandaşı olarak doğup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler (ve bu kişilerle birlikte işlem gören 18 yaşından küçük çocukları)
 • İkamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar
 • Mülteciler
 • İkincil koruma statüsü sahipleri, DESTEKLEYİCİ olarak addedilirler.

Destekleyicilerde aranan diğer şartlar:

 • Başvuru belgelerinin tam, eksiksiz ve doğru olması
 • Aylık gelirin ailedeki kişi başına asgari ücretin 1/3’ünden az olmaması
 • Sağlık sigortasının tüm aile fertlerini kapsaması
 • Uygun barınma şartlarının olması
 • Aile düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olması
 • Türkiye’de ikamet izniyle en az 1 yıl kalması
 • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmasıdır.

Başvuranda Bulunması Gereken Şartlar

 • Destekleyici ile kaldığını ortaya koyması
 • Eşi ise, evliliğinin sırf aile ikamet iznini almak için yapmamış olması
 • Eşi ise, 18 yaşını doldurmuş olması
 • Türkiye’ye girişi yasaklı olunmamasıdır.

İnsani İkamet İzni

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46 ile 47. Maddeleri arasında ilgili hüküm gereği düzenlemesi mevcuttur.

 • Çocuğun yüksek yararının söz konusu olması
 • Her ne kadar Türkiye’den sınır dışı edilme veya giriş yasağı kararı alınmış olsa da çıkış yaptırılamayan veya Türkiye’den ayrılmaları uygun veya mümkün görünmeyen yabancılar
 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezası ve işkence gibi insanlık dışı muamele göreceği sabit yabancı
 • Ciddi sağlık sorunu, ileri yaş, hamilelik nedeniyle seyahati riskli olanlar
 • Ölümcül hastalıklar için tedavisi devam ederken sınır dışı edileceği ülkede tedavi göremeyecek yabancılar
 • İnsan ticareti mağdurları
 • Tedavi sonlanana kadar psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
 • Sınır dışı edilme kararına karşı yargı yollarına başvuran yabancılar
 • Kabul edilmemiş ikamet izni başvurusu ile ilgili yargı yollarına başvuran yabancılar
 • Geri çekilmiş sayılan ikamet izni başvurusu ile ilgili yargı yollarına başvuran yabancılar
 • Ülkeyi ilgilendiren önemli ve acil nedenlerden dolayı Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Olağanüstü durumlar.

Yukarıda detayları ile bahsi geçen durumlardan, nedenlerden birinin oluşması halinde insani ikamet izni birer (1’er) yıllık sürelerle verilebilir. Zorunlu hal ortadan kalktığında ise, insani ikamet izni iptal edilir.

İnsani Ticaret Mağduru İkamet İzni

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 48 ile 49. Maddeleri arasında ilgili hüküm gereği düzenlemesi mevcuttur. Ülkemizde, insan ticareti mağduru olduğu veya insan ticareti suçuna dair kuvvetli şüphe ile mağdur olabilecek yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir. Bu sayede Türkiye’de istisnai bir şekilde, diğer ikamet izinleri gibi şarta bağlı kalınmadan kalmalarına izin verilmektedir. İnsan ticareti mağduruna ikamet izni 30 gün için verilir ve bazı şartlarda bu süre uzatılabilir. İnsan ticareti mağdurunun güvenliği, sağlığı veya özel durumu dolayısıyla en fazla 6’şar aylık sürelerle ikamet izni uzatılabilir. Uzatmalarla beraber,toplam süre 3 yılı geçemez. İnsan ticareti mağdurunun faillerle bağ kurduğunun tespiti halinde ikamet izni iptal edilir.

Öğrenci İkamet İzni Nedir ?

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 38 ile 41. Maddeleri arasında ilgili hüküm gereği düzenlemesi mevcuttur. Kimlere öğrenci ikamet izni verilir ? Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. Kaç Yıllık Öğrenci İkamet Süresi Tanınıyor ? Öğrenci ikamet izni süresi, öğrenim süresine göre değişkenlik göstermektedir. Normal şartlarda öğrencilere 1’er yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilmektedir. Dipnot: Öğrenciler bu ikamet iznini yalnızca kendileri için kullanabilmelerinin yanı sıra eş ve çocuklarına da destekçi statüsüyle aile ikamet izni başvurularına bulunma hakkı tanır.

Şengüler Hukuk Bürosu Size Nasıl Yardımcı Olabilir ?

Yabancıların Türkiye’de alacakları ikamet izinleri ile ilgili, Şengüler Hukuk Bürosu başvuru yapmakta, başvuruların akıbetini takip etmekte, hangi belgelerin sunulacağı ve belgelerin toplanmasıyla ilgili olarak müvekkillerine ve danışanlarına yardımcı olmaktadır.

0532 178 1137