Gayrimenkul Hukuku

El Atmanın Önlenmesi Davası

Mülkiyet hakkı mutlak bir haktır; bu bağlamda TMK malike mülkiyetinde bulundurduğu taşınmazlara karşı ortaya çıkan kullanım hakkını kısıtlayan yahut ortadan kaldıran herhangi bir müdahaleye karşı bazı yetkiler tanımıştır.

Müdalenin Men-i, kişinin gayrimenkul malına haksız olarak müdahale edilmesi durumunun bu durumun engellenmesi olarak tanımlanabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

TMK.’nın  683. maddesi gereğince mal sahibi malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı el atmanın önlenmesi davası açabilir.

Davacı sıfatı, mülkiyet hakkı saldırıya uğrayan malik ya da o kişinin mirasçılarına aittir.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Zamanaşımı 

El atmanın önlenmesi davasında herhangi bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

El Atmanın Önlenmesi Davası

Yukarıda da detaylarıyla bildirdiğimiz üzere, el atmanın önlenmesi davasında dava açma hakkı mal sahibine aittir. Dava konusu olan taşınmaz kimin üzerine ise ya da mirasçıları kaç kişi ise, kaç tane hisse hisse sahibi varsa söz konusu hakka sahip olan kişiler tarafından dava açılması gerekmektedir. Burada tüm mirasçıların bir arada dava açmasına lüzum yoktur. Ortaklardan birisi de bu davayı tek başına ikame edebilir.

TMK. MADDE 702.- Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir.

Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir.

Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz.
Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.

  • Müdahalenin men’i davası açılırken aynı zamanda bu taşınmazın kullanımına ilişkin haksız işgal tazminatı bedelinin talepte bulunulduğu ecrimisil davasıyla birlikte açılabilir.
  • İspat yükü: Davacı taraf, davalı tarafın taşınmazlarına yapmış olduğu saldırıları ispatlamakla yükümlüdür. El atmanın önlenmesi davası sürecinde tarafların sunduğu deliller incelenmek sureti ile davanın seyri belirlenir. Dava sürecinde delil sayılabilecek tüm bilgi ve  belgelerin bu ispat yükünü yerine getirebilmek maksadı ile toplanıp mahkemeye sunulması gerekmektedir. Malik, müdahalenin men’i davasında hem mülkiyet hakkını hem de uğradığı saldırıyı ispat etmelidir.
  • Bilirkişi raporları, keşif tutanakları keşif değerlendirmeleri, tanıkların beyanları, tapu kayıtları, kira sözleşmeleri, yazılı belgeler, … gibi deliller büyük önem taşımaktadır. Bu delillerin usule uygun bir şekilde toplanması, bir araya getirilip sunulması işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetinin önemi büyüktür.

EL Atmanın Önlenmesi ve Kal Davası Nedir ?

Kal kelime anlamı olarak; koparma, çıkarma, çıkarılma, sökme manalarını ifade etmektedir. 

Örneklendirmek gerekirse;

Maliki olduğunuz arsaya komşu arsada, bir başkasının gelip gelip herhangi bir bina yahut yapı inşa etmesi halinde, izin taşınmaz sınırınızın içine duvar taşması gibi durumlarda müdahalenin ortadan kaldırılması ile birlikte yapılan taşmaların yıkımı da talep edilebilir. Bu tip durumlarda, el atmanın önlenmesi ve kal davası açılabilir. Ecrimisil de beraberinde talep edilebilir.

Müdahalenin Men-i Davası Şartları

Müdahalenin men-i davasında birtakım şartlar vardır ve bu şartları temel itibariyle şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Müdahalenin men-i davasında davayı, mülkiyet hakkı saldırıya uğrayan malik yahut o malikin vefatı halinde varisleri açabilir.
  • Haksız müdahale /saldırı kavramını açmak gerekirse; kişi/kişilerin maliki olduğu mal üzerinde hiçbir geçerli sebebe dayanmayan, hukuki mesnedden yoksun bir saldırı olmalıdır ve bu süregiden bir saldırı olmalıdır. Saldırının şeklinin herhangi bir önemi yoktur.
  • Davalının kusuruna dayanılmasına gerek olmasa da el atmanın niteliği haksız olmalıdır. Müdahale devam ederken açılan davalar müdahalenin sonlanması amacıyla açılırken müdahale sonlandıktan sonra işbu dava ikame edilemez. Fakat geçmişe yönelik döneme ilişkin olarak, ecrimisil diğer bilinen ismiyle haksız işgal tazminatı talep edilebilir.
  • El atmanın önlenmesi davası, taşınmazın bulunduğu yer Asliye hukuk mahkemelerinde ikame edilir.

El Atmanın Önlenmesi Davalarında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

El atmanın önlenmesi davası, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde ikame edilir.

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi

KOCAELİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :  Av. ESMA ŞENGÜLER (Adres Antettedir.)

DAVALI :

KONU : Müdahalenin men’i

H. ESAS DEĞER :20.000,00 TL (fazlaya dair talep ve dava hakkı saklıdır.)

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkil Kocaeli ili ……. ilçesi ….. ada, …….. parselde kayıtlı … m² taşınmazın mirasçılarından intikali sebebiyle malikidir. Davalı ise söz konusu taşınmazı haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanılmakta ve taşınmaz üzerinde ….. işletmektedir.

2- Davalıya söz konusu taşınmazı haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanımına son vermesi ve ihtarın tebliğinden itibaren 1 ay içinde tahliye ederek malikine teslim etmesi konusunda Kocaeli …… Noterliğinin ….. tarih ve …… yevmiye numarası ihtarname gönderilmiştir.

3- Davalının haksız işgalini halen sürdürüyor olmasından dolayı huzurdaki müdahalenin men’i davası açılması zarureti doğmuştur. Davalı aleyhine ecrimisil davası açma hakkımız saklıdır.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu kayıtları, nüfus kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık, sair her tür yasal ve yargısal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla davamızın kabulü ile davalının Kocaeli  ili ……. ilçesi ….. ada, …….. nolu parsele yaptığı müdahalenin men’ine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 03.04.2020

      Davacı Vekili

Av. ESMA ŞENGÜLER

Müdahalenin Meni Davalarında Harç

Müdahalenin meni, nisbi harca tabi davalardan biridir. 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gayrimenkulün değeri üzerinden harç hesaplanır.

Gayrimenkul Davalarınızda Çok Yönlü Çözümler !

Gayrimenkul hukukunun tüm detaylarına hakim ve birçok farklı vakada çalışmanın getirdiği tecrübeyi bilgi ile harmanlayan uzman gayrimenkul avukatlarımız ile iletişime geçerek “Ecrimisil, İzale-i Şuyu, Tapu İptal ve Tescil, Kamulaştırma ve Şufa” davalarının süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

AV. ESMA ŞENGÜLER

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!