Gayrimenkul Avukatı

28

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan ihtilaflar alanında çalışmakta olup, bu süreçte, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hazırlanması, tapu müdürlüklerinde kişiler adına satış/ipotek,vb. işlemlerinin yürütülmesi, gayrimenkullerden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin davaların çözümlenmesi, bu konularda ihtarnamelerin keşide edilmesi, arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesine doğrudan katkı sağlar.

Gayrimenkul Nedir?

Bu soruyu TDK sözlüğü kapsamında yanıtladığımızda; Arapça kökenli olan bu sözcüğün anlamını; taşınmaz olarak ifade edebiliriz.

Türk Medeni Kanunu’na göre ise, taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturan alt başlıklar;

 • Araziler,
 • Tapu kütüğüne ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
 • Kat mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler olarak tasnif edilmiştir.

Gayrimenkul Hukukunun Kapsamı ve Taşınmaz Davaları

Kiranın Tespiti ve Uyarlanması

Kira bedelin tespiti davası, sözleşmede kira artış oranının yazılmadığı ve tarafların bedelde anlaşamadığı hallerde açılır.

Kira sözleşmesinin uyarlanması davası, taraflar arasında imza edilen kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile ikame edilen bir davadır.

Kamulaştırmadan kaynaklanan davalar, “Kamulaştırmasız Fiili El Atma” ve “Kamulaştırmasız Hukuki El Atma” olarak genel 2 başlıkta değerlendirilebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası –(Müdahalenin Men’i)

Taşınmaz malikinin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına karşı devam eden bir saldırının önlenmesini sağlamaktadır. İlgili düzenleme, TMK’nın 683. Maddesinde detaylandırılmıştır.

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı yahut elbirliği mülkiyetine konu olan taşınır veya taşınmaz maldaki ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir davadır.

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) iki yöntemle mümkündür:

Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi): Taşınır yahut taşınmaz malın aynen bölünmesidir.

Satış Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi): Taşınır yahut taşınmaz malın icrai yolla satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gayrimenkul hukukunun sınırları sonsuz bir alan olduğundan bahsedebiliriz, bu bağlamda sınırlarının varlığından da aslında bahsedemeyiz. Gayrimenkul hukuku, birçok alt davayı başlığı altında toplayan geniş bir şemsiyedir. Şengüler Hukuk Bürosu’nun da bizatihi hizmetini verdiği gayrimenkul davalarından bir kısmını özetlememiz gerekirse;

 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi),
 • Müdahalenin men’i ve kal,
 • Ecrimisil,
 • El birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi,
 • Muris muvazaası,
 • Tapu iptal ve tescil,
 • Taşınmaz satış vaadinden kaynaklanan davalar,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Şuf’a (önalım),
 • Kamulaştırmadan kaynaklanan davalar,
 • Kadastro kayıtlarından kaynaklanan davalar,
 • Tescile icbar davası,
 • Simsarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Kiranın Tespiti ve Uyarlanması (emprevizyon)
 • Kira- Tahliyeye ilişkin ihtilaflar,
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkul Alımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Gayrimenkul Avukatı Kimleri Temsil Edebilir?

Gayrimenkul avukatının sürece ilişkin katkısı epey kapsamlı olup, gayrimenkul hukuku kapsamında ihtilaf yaşayan tüm Türk vatandaşlarına ve yabancı vatandaşları temsil edebilir.

Dava Sürecinde Gayrimenkul Avukatının Hukuki Hizmetleri

Gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak, taraflar arasındaki taşınmaz alım-satımı sırasındaki önsözleşmelerin, taşınmaz satış vaatlerinin hazırlanması, alım-satım süreçlerinin avukat vasıtasıyla yönetimi çok daha az risk barındırır. Önleyici hukuk hizmeti olarak sözleşme hazırlığının bahsini edebiliriz. Böylelikle yaşanacak birçok hukuki problemin önüne geçilebilir. Hayatın akışı içerisinde, hukuki ihtilaflar her zaman karşımıza çıkabilir ve gayrimenkuller konusunda yaşanan ihtilaflar, kalabalık bir alanı kaplamaktadır.

İkame edilecek yahut ikame edilen bir gayrimenkul davasında, süreci avukatsız yürütmeye çalışmak ciddi riskler barındırmaktadır. Dava dilekçesinin, cevap dilekçesinin bir avukat aracılığıyla yazılması, gayrimenkul hukukunun teknik yapısı itibariyle ciddi bir zorunluluktur. Türk hukukunun sahip olduğu usul kuralları gereği de, mahkemede vekilsiz temsil vatandaşlar açısından zorlayıcı bir süreci doğurabilir. Bu bağlamda, gayrimenkul hukuku alanından uzman bir avukattan destek alınması önemlidir.

Gayrimenkul Avukatının Önemi Nedir?

Gayrimenkul hukuku, yinelemek gerekirse, yapısı itibariyle kompleks bir yapı ihtiva eder. Buradan varılacak sonuç, bazen hukuki ihtilaflarda gidilecek tek bir yol olmaz. Daha maliyetli ve uzun yollara nazaran, daha kısa ve kolay hukuki yollar mevcut olabilir.

Burada yol haritasını çizecek olan alanında uzman bir Gayrimenkul Avukatı olup, sürecin emin ellere emanet etmek gerekir. Şengüler Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku anlamında, müvekkil ve danışanlarına en uygun yolu seçebilmek için yardımcı olmaktadır.

Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Uzmanlık alanı gayrimenkul hukuku olan avukatlar, bu davalara profesyonel destek sağlayabilirler.

Gayrimenkul Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Yukarıda bahsini ettiğimiz gibi, hukukumuzda vekille temsil zorunluluğu olmamasına karşın, gayrimenkul davaları, karmaşık yapıları ve en ufak bir hatada doğuracağı büyük riskler itibariyle profesyonel destek alınmadan, yalnız yürütülmemesi gereken davalardır.

Gayrimenkul Davası Nedir ?

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan ihtilafların görüldüğü tüm davaları bu başlık altında adlandırabiliriz.

Gayrimenkul Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Gayrimenkul davalarına genel bazda değerlendirme yaptığımızda,taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi özel yetki kuralları dışında genel yetkili mahkemelerdir. Gayrimenkul hukukunda genel görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemeleridir, kiradan kaynaklanan bir uyuşmazlıkta sulh hukuk mahkemesi, kadastral kayıtlardan kaynaklanan bir davada ise, görevli mahkemeler, kadastro mahkemeleridir.