HAGB İtiraz Dilekçesi

605

HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması), ceza yargılaması neticesinde mahkeme tarafından suçu sabit görülen suçlunun, ceza infazının ve bu cezanın gerektirdiği hukuki sonuçların ertelenmesi anlamına gelir. 

Hagb Nedir ?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Yani bu olay ceza yargılaması sonunda sanık hakkında verilen hükümlerle ilgilidir. 

Böylelikle mahkemece kurulan mahkümiyet hükmü adeta askıya alınır. Aslında baktığımızda burada mahkemece iki karar verilmiştir. Biri mahkümiyet diğeri ise bu kararın açıklanmasının geriye bırakılması yönünde verilen karardır.

İlk olarak 2253 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile giren bu düzenleme ile kanun koyucu  kişinin cezasını infaz etmeden yeniden suç işlemesini engellemek ve suçu sabit görünen kişiyi cezaevinde yatırmadan ıslah etmeyi amaçlamıştır.

Tabi HAGB(hükmün açıklanmasının geri bırakılması) düzenlemesi CMK da sayılan tüm suçlar için gündeme getirilmemiştir. CMK da özel olarak düzenlenen şartları mevcut olup bu şartlar çerçevesinde mahkemece verilebilir. Şöyle ki ;

  • İşlenen suç, Anayasanın 174. Maddesinde koruma altına alınan inkılap kanunlarında yer alan suçlardan olmamalıdır.
  • Sanığa yüklenen suç sebebiyle yargılama sonunda hükmolunan cezanın, iki (2)yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olmalıdır.
  • Sanık daha önceden kesinleşen kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması gereklidir.
  • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki hal ve davranışları yeniden suç işlemeyeceğine dair hakimde kanaat oluşturması ve
  • Suç sebebi ile oluşan zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirmesi veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gereklidir.
  • Sanığın HAGB hükmünü kabul etmiş olması gerekir.

Bunların akabinde CMK 231 maddesi gereği uzlaşma ile ilgili hükümlerin uygulama alanı olduğunda HAGB kararı verilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hüküm ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde, mahkum olunan cezanın ertelenemeyeceği ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceğini de düzenlemiştir.

HAGB kararının verilmesi neticesinde sanık, beş(5) yıl süreyle denetime tabi tutulur. On sekiz(18) yaşından küçükler için uygulanan denetim süresi ise üç(3) yıldır. Bu süre içerisinde kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha HAGB kararı verilemez. Ayrıca mahkeme bu süre zarfında süresi bir(1) yılı geçmemek kaydıyla denetimli serbestlik tedbiri uygular.

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve tedbir hükümlerine uygun davrandığı sabit olan sanık hakkında HAGB ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.

Yani HAGB hükmü verildikten sonra beş(5) yıl süre içerisinde kasten suç işlenmemesi çok önemli bir husustur. Keza denetim sürecinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirde mahkeme hükmü açıklar ve cezanın infazına geçilir.

HAGB hükmü açıklandığında yukarıda bahsedilen bilgi neticesinde son aşamada sanığa kabul edip etmeyeceği sorusu sorulur. Bu sorunun cevabı için bir hukuki bilgiye sahip olunmalı verilecek karar hukuk süzgecinden geçirilerek verilmelidir.

Bu hüküm çoğu zaman sanığın lehine olarak görülse de bazı durumlarda HAGB kararının kabul edilmemesi oldukça önemlidir. Çünkü HAGB kararını kabul etmek suçun sabit olduğu sonucuna varılmasını sağlar.

Beraat hükmü alabilecekken HAGB almak sanığın aleyhine bir husustur. Bu sebeple HAGB kararı size sorulduğunda alanında uzman bir kişinin yardımı sizin lehinize olacaktır.

HAGB Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

KOCAELİ ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2016/… E. 2018/.. K.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK :

MÜDAFİİ                 : Av.Esma ŞENGÜLER

MAĞDUR              : ……

VEKİLİ : …..

İTİRAZA KONU KARAR   : Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nin 2016/… E. , ../02/20.. tarihli kararında müvekkil SSÇ hakkında verilmiş olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nin sesli veya görüntülü bir ileti  ile hakaret, şantaj, cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından yapılan yargılama sonunda ../02/20.. tarihinde, müvekkil SSÇ aleyhine verilmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yasal düzenlemelere ve hukuka uygun değildir. Şöyle ki;

2-) Mahkemece müvekkile verilen HAGB kararı, üst kanun yollarına başvuru hakkımı engellemesi ve hakkında lehine karar çıkabilecek bir dosya kapsamında suçlu olmadığım halde 3 yıl süreyle denetime tabi tutulması, kişi hak ve özgürlüklerine özgürlük hakkıma doğrudan müdahaleci bir tutumdur. Son dönemdeki güncel Yargıtay Ceza Dairesi kararları, HAGB’lerin sanık aleyhine olduğuna doğrultusunda görüş bildirmektedir.

3-) Bu nedenle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken; verilen HAGB kararı yerinde değildir.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 231, 232.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nin 2016/… E. 2018/… K. ../02/20.. tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına müvekkilim adına itiraz ederim. 18/01/2021

SSÇ …..

MÜDAFİİ

Av. ESMA ŞENGÜLER

HAGB Dilekçesi Nereye Verilir ?

HAGB kararına itiraz etmek isteyen kişi, kararın duruşmada öğrenilmesinden veya kendisine tebliğ edilmesinden itibaren yedi(7) gün içinde dilekçe ile itiraz edilebilir. HAGB kararına karşı istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz.

Kararı veren mahkemeye dilekçe ile HAGB kararına itiraz edilebilir. Kararı veren mahkeme itirazı önce kendisi değerlendirir ve bu değerlendirme neticesinde kararını düzeltebilir veyahut aynı şekilde kararın uygulanmasını isteyerek itiraz dilekçesini itirazı incelemeye yetkili mahkemeye göndermek suretiyle işlem yapar.

HAGB kararına itirazı incelemeye yetkili mahkemeler CMK 268’de belirtilmiştir:

  • HAGB kararı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilmişse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazı incelemeye yetkili mahkeme, o adliyedeki Ağır Ceza Mahkemesi’dir.Aynı adliyede Ağır Ceza Mahkemesi yoksa, Asliye Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinde bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.
  • Herhangi bir Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmettiği HAGB kararına itirazı incelemeye yetkili mahkeme, HAGB kararını veren mahkemeyi sıra numarası olarak izleyen Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

HAGB Kararına Nasıl İtiraz Edilir ?

HAGB hükmü çoğu zaman her ne kadar sanık lehine gözükse de bazı durumlarda sanık aleyhine olabilmektedir. Hukuki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Şengüler Hukuk Bürosu  olarak bugüne kadar yaptığımız itirazlar neticesinde müvekkillerimizin lehine olan hususları hiçbir zaman göz ardı etmedik.

HAGB kararlarına karşı itiraz etmekten çekinmemek gerekir. Çünkü genellikle insanlar bu kararın lehine olduğunu düşünse de bazı durumlarda HAGB kararı işlemedikleri bir suçun  kabulü anlamına gelmektedir.

Yapılan itirazlar sonucunda HAGB hükmü sonrası yapılan itiraz sonucunda verilen beraat hükümleri ile anlattığımız hususu ofis olarak yaşamış bulunmaktayız.

İtirazdan çekinmememizin bir sebebi de hukuk ilkelerine dayanmamızdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz halinde, aleyhe bozma/değiştirme yasağı ilkesi dikkate alınır. Yargıtay kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kanun yoluna sanık lehine başvurulduğunda, bozma üzerine verilecek cezanın ilk verilen cezadan daha fazla olamayacağını kabul etmektedir.

STJ.AVUKAT

SAMED TÜRKER TEPE