Dilekçeler

İstinaf Dilekçesi

İlk derece mahkemelerinde yapılan yargılamanın sona ermesi, yargılamanın sona erdiği anlamına gelmemektedir. Kural olarak, dosyanın ilk derece mahkemesinde hakkında kesin karar verilmemişse, adli yargı bakımından, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemesine tabi olması gündeme gelebilir. Bazı hukuki ihtilaflardan çıkan sonuçlar, ilk derece mahkemesinin verdiği karar ile doğrudan kesinleşir. Fakat, kesinleşmeyen dava konuları bakımından, BAM ve Yargıtay yolu açıktır.

Vatandaşlar ilk derece mahkemesinden aldıkları sonuçların, nihai hüküm olduğuna kanaat getirseler de henüz yol bitmemiştir, aksine süreç tamamen kişiler lehine dönebilir. Bu bağlamda, dosya kapsamında, ilk derece mahkemesinde dava kaybedilse dahi, davanın yeniden kazanılma şansı olabilir.

Şengüler Hukuk Bürosu, müvekkillerine ve danışanlarına istinaf dilekçesi hazırlama noktasında da süreci doğrudan yürütmektedir. (Bu makale genel bazda, hukuk mahkemeleri yönünden istinafa ilişkin bilgi vermektedir.)

İstinaf Nedir?

İstinaf, kelime anlamı olarak, “baştan başlamak, yeniden başlamak” gibi anlamlara gelmektedir. Hukuki terminolojideki karşılığı ise, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı değerlendirmelisini, yargılamanın yeniden yapılmasını sağlayan üst kanun yoludur. Bölge Adliye Mahkemeleri, istinaf incelemesi yapmaktadır.

İstinaf Dilekçesi Örneği

Çocuk Mahkemesi kararına karşı örnek istinaf dilekçesi

SAKARYA  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

KOCAELİ ÇOCUK MAHKEMESİNE

Dosya No: ………..

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIĞIN;

ADI VE SOYADI : ………..

MÜDAFİİ : Av.ESMA ŞENGÜLER(Adres Antettedir.)

SUÇ VE SUÇ TARİHİ             :  Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık,Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme    (………….-Gece (2:30) Saatleri

TALEBİN KONUSU :Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nin ……….. tarihli ve ………..E. ……….. K. Sayılı Kararın İstinaf  İstemi.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ :  ………..

KARARIN ÖZETİ : Müvekkilim ……….. hakkında, Hırsızlık ve Gece Vakti Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarına ilişkin olarak Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nin ……….. tarihli ve ……….. E. ……….. K. sayılı kararı ile ……….. hapis cezasına hükmedilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;

A) ESAS YÖNÜNDEN :

1)Müvekkilim verilen hüküm ile hak ettiğinden fazla bir ceza almış bulunmaktadır.Müvekkilim işlemiş olduğu suç dikkate alınınca hırsızlığa konu olan malların maddi değerlerinin çok düşük olduğu göz ardı edilmiştir.Mahkeme somut olayda hakkaniyeti dikkate almadan karar vermiştir.Müvekkilimin daha bir çocuk olduğu ve son derece küçük bir malvarlığının hırsızlığa konu olması sebebiyle daha az bir cezaya hükmedilmelidir.

2)Müvekkilim,polis ve savcılıkta vermiş olduğu beyanlarında suçunu kabul etmiştir ve suçunu inkar etmeyerek polis ile işbirliğinde bulunarak suç ortaklarını açıklayarak suç ortaklarının yakalanmasına yardım etmiştir.Polis ile yapmış olduğu işbirliği verilen hükümde göz ardı edilmiştir.

3)Müvekkilim işlemiş olduğu suç yüzünden pişmandır. Bu durum polis ile işbirliğinde bulunmasından ve beyanlarından bu anlaşılabilmektedir.Mahkeme karar verirken,müvekkilimin pişmanlığını göz önünde bulundurmamıştır.Müvekkilim adına hüküm verilirken etkin pişmanlık hükümleri dikkate alınmalıdır.Gerekli ceza indirimleri yapılmalıdır.

4)Müvekkilimin yaşının küçüklüğü göz önüne alındığında önünde hatalarını telafi edebileceği uzun bir ömrü vardır.Mahkeme kararları cezalandırıcı olmaktan çok,suçlunun topluma geri kazandırılmasını amaçlamalıdır.Verilen karar ile müvekkilimin topluma kazandırılması amacı gözetilmemiştir.Bu karar ile hukuk devleti olmanın amaç ve gereklerine aykırı karar verilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER     : TCK, CMK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

1- Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına,

2- Müvekkilimiz hakkında TCK ilgili maddelerinin tatbik edilerek BERAATİNE karar verilmesini arz ve talep ederiz. ………..

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

   SANIK MÜDAFİİ

Av. ESMA ŞENGÜLER

İş Mahkemesi Kararına karşı istinaf dilekçesi örneği;

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE KOCAELİ …… İŞ MAHKEMESİ’NE

“İNCELEMENİN DURUŞMALI

YAPILMASI İSTEMLİDİR”

Dosya No:……  E. ……………..K.

İSTİNAF  KANUN YOLUNA

BAŞVURAN DAVACI             : . ……………..

VEKİLİ             : Av.ESMA ŞENGÜLER İNALTAY (Adres Antettedir.)

DAVALI : . ……………..

VEKİLİ: Av. . ……………..

KONU         :Kocaeli . ……………..İş Mahkemesi’nin . ……………..tarihli . …………….. E. . …………….. K. sayılı ilamı ile aleyhimize  verilen  kararın  kaldırılması  talebini içerir istinaf  dilekçemizdir.

KARARIN TEBLİĞ  TARİHİ         : . ……………..

İLAMIN ÖZETİ : Kocaeli . …………….. İş Mahkemesi’nin . ……………..tarihli . …………….. E. . …………….. K. sayılı ilamında, alacak davamızdaki taleplerimizin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR :

Tarafımızca, . …………….. tarihinde, davalı aleyhine alacak davası ikame edilmiştir.

Davacı müvekkilim, . …………….. tarihinden, iş akdinin haksız ve tek taraflı olarak feshedildiği . …………….. tarihine kadar çalışmasını sürdürmüştür. Açtığımız davada, müvekkil lehine, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücretleri, UBGT alacakları, hafta tatili alacaklarını talep etmiş bulunmaktayız. Kocaeli 4. İş mahkemesi tarafından verilen, . …………….. tarihli kararla beraber, davamız KISMEN KABUL EDİLMİŞTİR.

Mahkemece savunma hakkımız ve hukuki dinlenilme hakkımız bizatihi İHLAL EDİLMİŞTİR. İstinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı kaldırma sebebi, kısa süreli çalışan tek bir tanık ile karar verilmiş olmasıdır. Yerel mahkeme tarafından, dosya kaldırma kararının ardından, önce dosya kapsamında dinleteceğimiz tanıklarımız dinlenmeden, eksiklikler tamamlanmadan dosya doğrudan ek rapor alınmak üzere bilirkişiye gönderilmiştir. Müvekkilin çalıştığı uzun dönemdeki tüm hakları bir kalemde silinerek, çok düşük miktarlardan hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan bu hesaplamalar hatalıdır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen bu kararı KALDIRILMASI gerekmektedir.

Kıdem tazminatı yönünden hesaplama yapılmış, ilk derece mahkemesi tarafından, ihbar tazminatı talebimiz reddedilmiştir, mahkeme hiçbir gerekçe sunmadan ihbar tazminatı talebimizi reddetmiştir.  Bu bağlamda, verilen karar hatalıdır. Raporlarda lehimize yapılan hesaplamalara rağmen, GEREKÇEDE HİÇBİR SEBEP BELİRTİLMEDEN ihbar tazminatı hakkımızın reddedilmesi, yasaya ve usule aykırıdır.

Kararın kaldırılması üzerine, bilirkişi tarafından düzenlenen 14.10.2019 tarihli bilirkişi raporunda, davacının çalıştığı ilgili dönem aralığı olan 01.04.2016 – 04.08.2016 tarihleri hesaplanmıştır. Bu dönem aralığında yukarıda belirttiğimiz gibi o yılın ramazan bayramı, 23 nisan, 1 mayıs, 19 mayıs tarihlerini kapsamaktadır. Buna rağmen, bilirkişi tarafından UBGT alacakları ilgili raporda mevcut değildir. Davacı tanığı bu bağlamda, resmi ve dini bayramlarda ilgili işyerinde çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin beyanda bulunabilir. BAM, kararı kaldırırken, yerinde bir denetim yapmamıştır.

Dosya kapsamında, istinaf mahkemesinde dosya tanıklarımızın yeniden dinlenilmesi talebimiz mevcuttur,  bu bağlamda dosya kapsamında yapılan değerlendirme eksik ve hatalı olduğundan, tanıklarımızın dinlenmesi ile dosyada aydınlatılamayan, diğer çalışma dönemleri aydınlatılacaktır. Bu bağlamda tanıklarımıza davetiye çıkartılması ve talimat ile dinlenmesini talep etmekteyiz. Tanık bilgilerimiz ekteki evrakta mevcuttur.

Hukuka ve hakkaniyete aykırı verilmiş olan bu ilk derece mahkemesi kararının tarafımızca istinaf mahkemesine taşınması zarureti hasıl olmuştur. Usule ve yasaya aykırı bu kararın KALDIRILMASI gerekmektedir.                                                                                                    

TALEP VE SONUÇ               : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden ötürü   Kocaeli . …………….. İş Mahkemesi’nin . …………….. tarihli . …………….. E. . …………….. K. Sayılı ilk derece mahkemesi’nin kararının KALDIRILMASINA, istinaf incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, vekalet ücreti ile masrafların davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. . ……………..

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI VEKİLİ

Av. ESMA ŞENGÜLER İNALTAY

İstinaf İncelemesi Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

İstinaf incelemesi 2 aşamadan oluşur: Bunlardan birincisi, ön inceleme aşaması diğeri  esastan incelemedir.

  • Ön incelemede; incelemenin gönderilen Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nin iş bölümüne girip girmediği, kararın istinafa başvurulacak nitelikte bir karar olup olmadığı, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, dilekçenin asgari unsurlarının bulunup bulunmadığı, harcın yatırılıp yatırılmadığı, başvuru sebeplerinin gösterilip gösterilmediği gibi hususlar incelenecektir.
  • Esastan inceleme aşamasında ise; istinaf başvurusunun haklı olup olmadığı ve yeniden karar verilmesi gerekip gerekmediği değerlendirilecektir. Ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, tarafların talepleri doğrultusunda esastan inceleme aşamasında duruşmalı inceleme yapılmaktadır, HMK’nın 353.maddesinde BAM’ın duruşma yapmadan kesin olarak kararı göndereceği halleri bildirmiştir. Bu madde kapsamına girmeyen hallerde duruşma yapılmaması hukuki dinlenilme hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geleceğinden, duruşma yapılmaması doğrudan bir temyiz sebebi oluşacaktır.

İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi

İstinaf yoluna başvurmayı düşünen fakat süreyi kaçıran birisi, katılma yoluyla istinaf yoluna başvurabilir. Bu bağlamda, katılma yoluyla istinaf hakkını kendisine tebliğ edilen karşı tarafın istinaf dilekçesine cevap vererek kullanır. Bu süre, tebliğden itibaren 2 haftadır.

Süre Tutumdan Sonra İstinaf Dilekçesinin Verilmesi

Tefhimle beraber başlayan istinaf sürelerinde, taraflar ilk derece mahkemesine “süre tutum dilekçesi” ibraz ederler. Bu dilekçenin verilmesinden sonra, karar gerekçesi ile tebliğ edilir ve bu mahkemenin bildirdiği süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmalıdır. Doğrudan yanıltıcı olmamak adına, herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına burada tek tek süreleri bildirmeyeceğiz. Süreler değişkenlik arz edebilir.

İstinaf dilekçesi nereye verilir?

İstinaf dilekçesi, kural olarak kararı veren ilk derece mahkemesine ibraz edilir. Başvuran taraf, eğer başka bir ilin, ilçenin sınırları içerisinde ise ve kararı veren ilk derece mahkemesinin bulunduğu yere gitmesi mümkün değilse, başka bir mahkeme aracılığı ile ilk derece mahkemesine gönderilmek üzere başvurusunu yapabilir.

İstinaf dilekçesi nasıl yazılır?

Türk yargı teşkilatı içerisinde, Adli Yargı Mahkemeleri ve İdari Yargı Mahkemeleri bakımından istinaf incelemesi bakımından farklılık bulunmaktadır. şöyle ki; Adli Yargı Mahkemeleri’nin istinaf incelemesini Bölge Adliye Mahkemeleri yaparken; İdari Yargı Mahkemeleri’nin istinaf incelemesini Bölge İdare Mahkemeleri yapmaktadır.

Adli yargının alt başlıkları hukuk mahkemeleri yargısı ve ceza mahkemeleri yargısıdır. Hukuk mahkemeleri ve  ceza mahkemeleri de bir çok alt kola ayrılmaktadır. Her birisinin istinaf dilekçesi usulü, farklı bir yapı üzerine oturtularak şekillendirilir. Kararı veren mahkemede alanının uzmanı olan bir avukattan yardım almak süreç için en doğrusu olacaktır. Çünkü, istinaf mahkemesinin kararı gidilebilecek son hukuk yolu olabilir. Adli yargı bakımından BAM tarafından incelenen tüm kararlar, temyiz kanun yolu incelemesine açık değildir.

İstinaf ne kadar sürede sonuçlanır ?

İstinaf değerlendirmesi, dosyanın istinafa hangi sebepten gittiğine, kararı veren ilk derece mahkemesine bağlı olarak dosyanın hangi Bölge Adliye Mahkemesi’ne gittiğine,uyuşmazlık konusuna göre sonuçlanma tarihi değişecektir. Bir dosyanın istinaftan ortalama dönme süresi, 6-9 aydır. Altını çizerek tekrar belirtmek isteriz ki,dosyalar ortalama süre olarak bildirdiğimiz bu zaman diliminden çok daha önce ya da çok daha sonra da dönebilmektedir.

İstinafa başvurma süresi ne kadardır?

İstinaf kanun yoluna başvuru süresi kural olarak 2 haftadır. Süre, ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliği ile başlamaktadır. İcra mahkemesi kararlarında ise bu süre 10 gündür. Bahsi geçen istinaf, hukuk davaları içindir, ceza davaları için istinafa başvuru süresi ise, 7 gündür.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!