Menfi Tespit Davası Yargıtay Kararı

0
15

MENFİ TESPİT DAVALARINDA DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUĞA GİDİLMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞI hakkında güncel Yargıtay Kararı ektedir.

”…Dava, kambiyo senedinden kaynaklanan MENFİ TESPİT TALEBİNE İLİŞKİNDİR. İlk Derece Mahkemesince davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine ilişkin verilen karara yönelik istinaf başvurusunun, Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine karar verilmiştir. 7155 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile 6102 sayılı TTK’ya eklenen dava şartı olarak arabuluculuk başlıklı 5/A maddesinde; “(1) Bu kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” düzenlemesi getirilmiştir. Madde metni herhangi bir tereddüde ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde açık yazılmıştır. TTK’ya bu maddenin eklenmesini sağlayan 7155 sayılı Kanun’un genel gerekçesinin bu konuyla ilgili kısmı ve madde için özel olarak yazılan gerekçe de bu açık anlamı desteklemektedir. HAL BÖYLE İKEN, MENFİ TESPİT DAVALARININ TİCARİ BİR DAVA OLDUĞU İÇİN TTK’NIN 5/A MADDESİ KAPSAMINA ALINMASI VE BÖYLE BİR DAVAYI AÇMAK İSTEYEN KİŞİNİN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMAYA ZORLANMASI, KANUNA AYKIRI olduğu gibi ticari davalarda arabuluculuğa başvuruyu dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan da Yasa Koyucu’nun bilinçli olarak MENFİ TESPİT DAVALARINI ARABULUCUK DAVA ŞARTINA TABİ TUTMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Açıklanan nedenlerle ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabulucuğa gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olmadığı hususu dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken İlk Derece Mahkemesince bu hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu nazara alınmaksızın istinaf başvurunun esastan reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir….”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2020/5986 E., 2021/3832 K., 20/04/2021 tarihli ilamı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here