Ceza Hukuku

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesinde düzenlenmiştir. Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında yer alır. Müstehcenlik TDK’nın sözlüğünde açık saçık, edebe aykırı ve yakışıksız olarak tanımlanmıştır.

“Müstehcenlik

Madde 226-

(1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile
cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.”

Müstehcenlik Suçunun Unsurları Nelerdir?

Müstehcenlik suçunun korumak istediği hukuki değer genel olarak toplumun ahlakı ile birlikte çocukların bedenen, zihnen, ruhen ve duygusal olarak korunmasıdır. Bu koruma yetişkinler için de geçerli olsa da çocukların korunması bu suçta çok daha büyük bir önem taşır.

Bu suçun düzenlenirken fail için herhangi bir özellik aranmamıştır. Bu sebeple herkes müstehcenlik suçunun faili olabilir. Fakat müstehcenlik suçu mağdur bakımından bazı özelliklere yer vermiştir. Duruma bağlı olarak herkes bu suçun mağduru olabilirken bazı durumlarda sadece suça maruz kalmış olan çocuklar ve yetişkinler mağdur durumuna düşmektedir.

Müstehcelik suçunun gerçekleşmesi için suçu işleyen kişinin genel bir kastla hareket etmesi gerekir. Genel kast bu suçun gerçekleşmesi için yeterlidir. Fail ayrıca özel bir amaçla hareket etmek zorunda değildir. Ayrıca müstehcenlik suçu olası kastla da işlenebilir. Ancak bu durumda cezada indirime gidilecektir.

Çocuklara Karşı İşlenen Müstehcenlik Suçu ve Cezası Nedir?

Çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu TCK’nın 226. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenmiştir:

“(a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı ya da sözleri içeren ürünleri veren veya bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.”

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 09/07/2012 tarihli 2012/7971 Esas ve 2012/7810 Karar numaralı kararında;

“Sanığın, kızı olan Sümeyye ile oyun oynamak için evlerine gelen mağdureye cep telefonuna kaydettiği kendi cinsel organının fotoğrafını gösterme şeklinde gerçekleşen eyleminin, cezanın alt sınırı bakımından daha ağır bir cezayı gerektiren TCK 226/1-a maddesinde tanımlanan çocuğa müstehcen görüntü gösterme suçunu oluşturacağı düşünülmeden yazılı şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulması yasaya aykırı bulunmuştur”

Müstehcenliğin Yasal Olduğu Haller Nelerdir?

Müstehcenliğin yasal olduğu hallerde TCK’nın 226. Maddesindeki müstehcenlik suç hükümleri uygulanmaz. Müstehcenliğin yasal olduğu bazı haller şöyledir;

  • Müstehcenlik kişinin özel alanında kalıyorsa suç değildir.
  • Müstehcen ürünler eğer izin verilen yerlerde satışa arz ediliyorsa suç teşkil
    etmez.
  • İçinde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü, yazı veya söz içeren ürünler
    hariç olmak kaydıyla ve çocukların ulaşmasını engellemek şartıyla, sanatsal ve
    edebi değeri olan eserler müstehcenlik suçunu oluşturmaz.
  • Bilimsel eserler hakkında müstehcenlik suçu hükümleri uygulanmaz.

Müstehcenlik Suçu Beraat Kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 11/06/2020 tarihli 2020/924 Esas ve 2020/7049 Karar numaralı kararında;

“Bu açıklama ışığında yapılan incelemede, sanığın aşamalardaki savunmaları yanında, yaşı küçük mağdur …’nun 05/07/2010 tarihli kolluk beyanında “…ben gece uyuyordum. … ve… isimli iki erkek şahısla birlikte annem CD izliyorlardı. Ben bunu kırılan kapı camının aralığından gördüm. … bu görüntülere bir kez şahit oldum.” şeklindeki beyanı karşısında, sanığın müstehcen görüntü içeren ürünleri yaşı küçük mağdurun görebileceği şekilde sergileme kastının bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi, HÜKMÜN BOZULMASINA…”

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 18/01/2017 tarihli 2015/25177 Esas ve 2017/671 Karar numaralı kararında;

“Anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntülerin tek başına “doğal olmayan” kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği, bu kavramın cinsel yaşamın içerisinde yeri olmayan, aşağılayıcı veya bütün toplum tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkileri tanımladığı, sanığın evinde başka bir suç nedeniyle yapılan arama sırasında ele geçirilen 4 adet CD ye ilişkin bilirkişi incelemesi sonucunda kadın görünümlü olan travesti erkekle normal erkeğin ve biseksüel erkeğin birbirleri ile yapmış oldukları oral ve anal yoldan cinsel ilişki görüntülerinin bulunduğunun tespit edilmesi karşısında, çocuklara yönelik müstehcen görüntü içermeyen ve doğal olmayan yoldan bir ilişki çeşidi barındırmayan bu CD’lerin sayısı ve ele geçiriliş şekli gözetildiğinde kişisel amaçlı olarak bulundurulduğunun kabulü ile sanığın beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle mahkûmiyetine hükmedilmesi, HÜKMÜN BOZULMASINA…”

Müstehcenlik Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

……..CEZA MAHKEMESİ’NE,

DOSYA NO : …./….

SANIK :

MÜDAFİİ :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında müstehcenlik suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir.

Sayın Mahkemenizin …/…/… tarihli oturumunda müşteki vekili tarafından verilen …/…/… tarihli dilekçede ileri sürülen iddialarına karşı, aynı tarihli oturumda tarafımıza verilen …. gün süre içinde sunduğumuz esasa ilişkin savunmalarımız aşağıdaki gibidir;
2-) Müvekkilimiz, müşteki ile müştekinin 18 yaşını geçtiği dönemde tanışmış olup ilgili telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar müşteki ile müvekkilimizin tanıştığı günden beri devam etmektedir. Ekte sayın mahkemenize sunmuş olduğumuz müvekkilimize ait telefon numarası üzerinden yapılan görüşmeleri içerir kayıtlar incelendiğinde ise müştekiye ait telefon numarası ile karşılıklı olarak sıklıkla telefon görüşmelerinin ve mesajlaşmaların 18 yaşını geçtiği tarihten sonra olduğu sabittir.

3-) Müşteki tarafından sayın mahkemenizin tutanağına geçirilen …/…/… günlü mesajdan sonraki günlerde de müvekkilimizin kullandığı cep telefonu ile müştekinin kullandığı değişik cep telefonu numaraları arasında karşılıklı olarak günün değişik saatlerinde mesajlaşmaların, uzun süreli telefon görüşmelerinin yapılmaya devam edildiği sabittir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müşteki ile müvekkilimiz arasındaki uzun süreli karşılıklı mesajlaşma ve telefon görüşmeleri dikkate alınarak müvekkilimizce müştekiye gönderilen ilgili mesaj içeriklerinin ve fotoğrafların müştekinin bilgisi ve rızası dışında gönderilmediği ve müştekinin bu sırada 18 yaşını geçmiş olduğu gözetilerek müvekkilimiz üzerine atılı müstehcenlik suçundan beraatine karar verilmesini, mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkilimiz hakkında lehe olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii
Av.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!