Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil Davası

Taşınmaz mülkiyeti kural olarak, tescille kazanılır. Bu tescilin, geçerli olmayan bir sebebe dayanması veya gerçek dışı bir sebebe dayanması halinde tescil yolsuzdur.

Türk Medeni Kanunu m. 1024/2’ye göre; Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz yahut yolsuz olarak tesis edildiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır.

Tapu iptal ve tescil davası uygulamada sıklıkla karşılaşılan aşağıdaki hallerde açılabilir:

  • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın maliki olarak kayıtlı kişiye karşı ikame edilir. Kayıt maliki hayatta değilse, davanın malikin mirasçılarına karşı açılması gerekir. Eğer dava ile beraber, tapu üzerinde, 3. kişilere ait haklar tesis edilmişse, davanın bu kişilere karşı da ikame edilmesi gerekir.

Olağanüstü zamanaşımı TMK md.713

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

713/3 :Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçerisinde Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası, niteliği gereği herhangi bir zamanaşımı süresine yahut hak düşürücü süreye tabi değildir

Tapu İptali ve Tescil Davası Yargıtay Kararları

T.C YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 14392 Karar: 2020 / 317 Karar Tarihi: 22.01.2020

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, mirasbırakanı …’ın … ile … parsel sayılı taşınmazlarını davalıya satış suretiyle temlik ettiğini, temliklerin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek miras payı oranında tapu iptali ve tescil istemiştir.

Davalı, taşınmazların bakım karşılığında verildiğini, semenin para olmasının şart olmadığını belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, muvazaa iddiasının sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3.176.46. TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 22.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 13861 Karar: 2020 / 312 Karar Tarihi: 21.01.2020

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, yurt dışında ikamet ettiğini, kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle … 9. Noterliği’nin 22.01.2015 tarih ve … yevmiye no’lu sahte vekaletnamesinin adına düzenlendiğini, bu vekaletname ile maliki olduğu … ada … ve … parsel sayılı taşınmazlarının davalı …’a satış yoluyla devredildiğini, devrin yolsuz olduğunu ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile adına tescilini istemiştir.

Davalı …, çekişmeli taşınmazları bedelini ödeyerek satın aldığını, davacı kadar mağdur olduğunu, olaylar ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı … vekili, müvekkil idarenin sorumluluğu bulunmadığını, gerekli dikkat ve özenin gösterildiğini, müvekkili hakkındaki davanın husumetten reddedilmesi gerektiğini beyan etmiştir.

Mahkemece, sahte vakaletname kullanılmak suretiyle yapılan tescilin yolsuz olduğu ve davalı …’un ilk el konumunda bulunduğu gerekçesiyle iptal ve tescil isteğinin kabulüne, tapu müdürlüğü yönünden ise pasif husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı … vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 21.01.2020 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat … ile temyiz edilen davacı vekili Avukat … ve davalı … vekili Avukat … geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalı …’in yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için 2.540.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 120.395.50. TL bakiye onama harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, 21.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 14410 Karar: 2020 / 84 Karar Tarihi: 08.01.2020

ÖZET: Somut olaya gelince; davaya konu vasiyetnameyle ilgili öncelikle hukuki ehliyetsizlik iddiasının incelenmesi, tarafların bu yönde bildirecekleri tüm delillerin toplanması, varsa mirasbırakana ait sağlık kurulu raporları, hasta müşahade kayıtları, reçeteler vs.’nin istenmesi, tüm dosyanın Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kuruluna gönderilerek mirasbırakanın …/…/… vasiyetname tarihinde hukuki ehliyeti haiz olup olmadığının saptanması, ehliyetsiz olduğunun saptanması halinde vasiyetnamenin iptal edilmesi, ehliyetli olduğunun saptanması halinde irade fesadı iddiası yönünden bir inceleme yapılması, bu iddia da kabul görmediği takdirde vasiyetnamenin mutlak tenkise tabi ölüme bağlı bir tasarruf olduğu gözetilerek mirasbırakanın vasiyetnameyle davalıya bıraktığı dava konusu … ada … parsel sayılı taşınmazda bulunan … no’lu bağımsız bölüm yönünden usulünce tenkis incelemesi yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi, muris muvazaası hukuksal nedenine dayanılarak tazminat istenilen dava konusu … ada … parsel sayılı taşınmazda bulunan … no’lu bağımsız bölümün tapu ve tedavül kayıtlarının, akit tablosunun getirtilerek mirasbırakandan davalıya geçip geçmediğinin, mirasbırakandan davalıya geçmiş ise ne şekilde geçtiğinin saptanıp tarafların tüm delilleri toplanarak ve yukarda değinilen ilkeler ışığında muris muvazaası bakımından inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi, davalı tarafça dayanılan ancak aslı sunulmayan …/…./… tarihli protokolün fotokopisine itibar edilemeyeceği nazara alınarak aslının dosyaya sunulması halinde sözü edilen protokolün de değerlendirilmesi gerekirken değinilen hususlar gözardı edilerek eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Davacı vekilinin yerinde bulunan temyiz itirazının kabulü ile, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Davalarınızda Üst Düzey Çözümler

Tapu iptal-tescil ve izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası başta olmak üzere taşınmazların durumundan kaynaklanan anlaşmazlıkları temel alan gayrimenkul ve inşaat hukukunda sahip olduğumuz tecrübe ve yetkinlik ile üst düzey çözümler üretiyoruz.

Siz de danışmanlık hizmetimizden hemen yararlanmak ve dava süreçleriyle ilgili bilgi almak istiyorsanız gayrimenkul ve inşaat hukuku avukatımızla iletişime geçmeniz yeterli.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!