Genel

Tarla Kiralama Sözleşmesi

Tarla kiralama (icar) sözleşmesi, mülk sahibi ile kiralayan arasında kurulan anlaşmayı temsil eden bir belgedir. Ayrıca devletin (hazineye ait) topraklarında da kiralama söz konusudur. Arazi kira sözleşmesi olarak da bilinen bu sözleşme, kiralanan arazinin detayları, kiralayanı ve mal sahibinin (devlette olabilir) bilgilerini içerir.

Devletten Tarla Kiralama Süreci

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere hazine toprakları kiraya verilmek üzere ilan edilir. (Söz konusu olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin yeterli başvurusu olmazsa kalan gerçek veya tüzel kişilere de ilan açılır. )

Tarımsal, ticari, spor ve sosyal nitelikli vb. diğer amaçlarda kullanılmak üzere, talep sahibi tarafından; kiralama amacını içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru formları İdarece, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanır. Bu Formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur. Kura sonucu, tutanak düzenlenerek komisyon tarafından karara bağlanır ve ita amirince onaylanır.

Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülk ve ikamet durumu incelenir.

Hazineye ait tarım arazilerinde başvurusu kabul edilen kişilere arazi pazarlık usulü ile kiraya verilir. Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere altmış dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilir. Yüzölçümü altmış dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ulaşım yolu da dahil, altmış dönümü geçmeyecek şekilde parsel halinde kiraya verilebilir.
Hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle Milli Emlak Genel Tebliği md.11 e göre arazi kiralama sözleşmeleri on yıl süreyle düzenlenir.

Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir. Fakat arazi veya tarlanın 100 dekarın üzerinde olması durumunda sözleşmenin noter onaylı olması gerekmektedir.

Tarla Kiralama Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kiralanacak olan toprağın konumunun bulunduğu yer il, ilçe, köy, ada, parsel numarası, alan büyüklüğü, hisse oranı gibi tapu kayıt bilgilerinin detaylandırılarak arazi kira sözleşmesinde yer alması kiralanacak mülkün net olarak belirlenebilmesi için şarttır.

Tapu bilgilerinin yanı sıra arazinin hangi tarihler arasında ve hangi amaçlar kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmeli, ne kadar süre kullanılacağı ve ne kadara kiralandığının açıkça yazılması önemli.

Kira sözleşmesine taraf olan mülk sahibi ve kiracıların ad, soyad, T.C., ikamet adresleri, telefon numaraları gibi iletişim bilgilerinin de kira sözleşmesinde bulunması gereklidir.Tüm sözleşmelerde olduğu gibi arazi kira sözleşmesinde her iki tarafın da kendi iradeleriyle atmış oldukları imzalarının olması zorunludur.
Tarafların kendi rızaları ile imzalamış oldukları arazi kira sözleşmesinin muhtar tarafından onaylanmış olması da sözleşmenin güvenilirliği ve şeffaf olması açısından önem taşır.

Tarla Kiralama Sözleşmesi Nereye Bildirilir?

Tarla ve arazilerin kiralanmasında 100 dekarın üzerinde olan topraklarda notere bildirip onaylanması gerekmektedir.

Tarla Kiralama Sözleşmesi Örneği

Kiraya Veren              :
Adresi                         :
Kiracı                         :
Adresi                         :
Kiralanan Yer   :
Kiralanan Yerin
Özellikleri                  :
Kiranın Başlangıcı     :
Kiranın Süresi            :
Kiranın Bitişi             :
Yıllık Kira Bedeli  :
Yıllık Artış Oranı       :

ARAZİ KİRA ŞARTLARI

  1. İşbu kira sözleşmesi …. yıllık olup süresinden önce taraflardan birinin feshinin geçerli olması için…….. önceden ihbar edilmesi zaruridir.
  2. Kiracı kiralananı bir başkasına devredemeyeceği gibi bir alt kiracı da alamaz.
  3. Kiracı kira bedellerini her yıl sonunda … Bankası … Şb. … No’lu hesabına yatıracaktır.
  4. Kiracı kiralananı ekip biçmek ve çiftçilik yapmak dışında herhangi bir amaç için kullanamaz.
  5. Kiracı kiralananı sözleşme bitiminde kiraladığı haliyle, ekime hazır ve boş olarak teslim edecektir.
  6. İşbu sözleşmenin uygulanmasında kira parasına, kiralananın kullanım şekline ve sözleşmenin fesih usullerine ilişkin doğacak uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme iki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla imzalanmış olup 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiştir. …/…/…

KİRAYA VEREN                                                               KİRACI
Adı Soyadı                                                                         Adı Soyadı
İmza                                                                                     İmza

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!