Ceza Hukuku

Yağma Suçu

Yağma Suçu Nedir?

Yağma suçu ve hırsızlık suçunun ortak fiili başkasına ait olan bir malın alınmasıdır. Yağma suçunun oluşması için, başkasına ait olan malın alınmasına ek olarak, malın alınması sırasında cebir veya tehdit kullanılması gerekir. Cebir veya tehdit sonucu kişiler üzerinde zor kullanılır ve kişiler özgürce karar veremez hale gelirler. Yağma suçunun konusu herhangi bir taşınır maldır. Taşınır mal, taşınmaz mülkün tam tersidir. Bütünlüklerini ve özelliklerini kaybetmeden bir yerden bir yere kolayca taşınabilirler.Taşınır mallara örnek olarak arabalar, cep telefonları, mücevherler verilebilir.

Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında 148. ve 150. maddeler arasında düzenlenmiştir.

TCK madde 148/1Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi“nin bu suçu işlemiş olduğu belirtilerek taşınır mal yağmasından bahsedilmiştir.

TCK madde 148/2Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir” denilerek senet yağmasından bahsedilmiştir.

TCK madde 148/3 “Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.”

Yağma Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde (yukarıda değindiğimiz) yağma suçunun basit halini işleyen kişinin 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Cezayı ağırlaştıran nedenler 149. maddede belirtilmiştir. Bu maddeye göre:

 • Silahla
 • Failin kendisini tanınmayacak duruma sokarak
 • Birden fazla kişi ile birlikte
 • Yol keserek ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak
 • Suç örgütüne fayda sağlamak amacıyla
 • Gece vakti işlenmesi halinde ceza artırılır. Fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir.

Daha az cezayı gerektiren haller 150.maddede belirtilmiştir. Bu maddeye göre:

 • Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını karşılayabilmek amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde yağma suçu değil, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 • Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık suç tamamlandıktan sonra duyulan pişmanlıktır. Failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için öncelikle ceza kanununun özel hükümleri bölümünde o suçun yanında etkin pişmanlık hükümlerinin düzenlenmiş olması gerekir. Etkin pişmanlık halinde kural olarak suça ilişkin ceza indirilir.

Ceza kanununda yağma suçunda etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın “suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya karşılama yoluyla tamamen gidermesi halinde” yarısına, “kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde” üçte birine kadar indirilir.

Yağma Suçunun Şartları

Yağma suçunun oluşabilmesi için 3 tane şart bulunmaktadır;

 1. Faydalanma amacı: Fail fiili kendisi veya bir başkasının fayda sağlaması amacıyla gerçekleştirmelidir.
 2. Taşınabilir mal
 3. Cebir veya tehdit kullanılması: Suç işlenirken mağdura karşı aynı anda hem cebir hem de tehdit kullanılmalıdır.

Yağma Suçunda Zamanaşımı

Yağma suçunda zamanaşımı Ceza kanununun 66.maddesinin 1.fıkrasının d bendi kapsamınca 15 yıl olup dava açılmadı veya dava açıldı fakat sonuçlandırılmadı ise dava sona erecektir.

Yağma Suçunda Şikayet Süreci

Yağma suçu şikayete tabi değildir. Soruşturma savcılık tarafında re’sen başlatılır. Bu nedenle şikayetten vazgeçmenin yargılama aşamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Yağma suçu diğer malvarlığına karşı işlenen suçlarla ( hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma gibi) benzer fiiller içerdiği için uygulamada karışıklıklar meydana gelebilmektedir. Savcılığa şikayet dilekçesi yazılırken karışıklıklara mahal vermemek ve bu süreçte mağduriyet yaşamamanız adına uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye etmekteyiz. Şengüler Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek davalarınız için avukatlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Yağma Suçu Yargıtay Kararları

T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2020/10206 Karar: 2021/12149 K.

“Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
5271 sayılı CMK’nın 288. maddesinin ”Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.”, aynı Kanunun 294. maddesinin ”Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.” ve aynı kanunun 301. maddesinin ”Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.” şeklinde düzenlendiği de gözetilerek suça sürüklenen çocukların müdafilerinin taleplerinin; katılanın çelişkili beyanlarda bulunduğu, orantısız ceza verildiği, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı yasaya ve usule aykırı kararın bozulmasına dair olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede;
Suça sürüklenen çocukların yağma suçunu otogar ve eklentilerinde işlendiklerini anlaşılması karşısında; 5237 sayılı Yasanın 149. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin yanı sıra (d) bendi ile de uygulama yapılması ve aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken, bu hususların dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin düşünülmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Oluş ve dosya içeriğine göre, suça sürüklenen çocuklar hakkında yağma suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla suça sürüklenen çocukların müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin 04/05/2020 gün, 2020/920 E. 2020/1203 sayılı “İstinaf Başvurularının Esastan Reddi” kararına yönelik TEMYİZ İTİRAZLARININ ESASTAN REDDİ ile tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 23.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2020/1689 Karar: 2021/8208 K.

“Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanık … ve suça sürüklenen çocuk …’nun fikir ve eylem birliği içerisinde, gece vakti yağma suçunu işlediklerinin anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı TCK’nın 149/1-c ve 149/1-h bentlerinde yazılı suçlara uyduğu, kanun maddesinde yer alan iki ayrı bende aykırılık nedeniyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre sanık ve müdafii ile suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 27.04.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

KOCAELİ CUMHURİYET BASAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : Adı Soyadı (TCKN:…)
ADRES :
ŞÜPHELİ : Adı Soyadı (TCKN: …)
ADRES :
SUÇ : Yağma
SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR : Yağma suçunun nasıl oluştuğu net ifadelerle anlatılmalıdır.

HUKUKİ NEDENLER: TCK 149. Madde ve ilgili mevzuat
DELİLLER : Tanık beyanları, güvenlik kamera kayıtları vb
SONUÇ VE İSTEM : … soruşturma yapılmasını ve kamu davası açılmasını sayın savcılığınızdan arz ve talep ederim.

ŞİKAYETÇİ (ADI SOYADI)
İMZA

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!