Belirsiz Alacak Davası

3
Belirsiz Alacak Davası

Belirsiz alacak davası öncelikle HMK md. 117 de ele alınmıştır. Bu hükme göre davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını veya değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

Belirsiz Alacak Davasının Amacı

Davacının belirsiz alacak davası açarken ki amacı; alacağının tümünü dava etmek ve tümü hakkında karar verilmesini sağlamaktır.

Belirsiz Alacak Davasının Şartları

Şartlarını da hmk md.117 den çıkarıyoruz;

 • Davacı kişi, hukuki ilişki veya alacağa dair asgari bir miktarı ifade etmelidir.
 • Talep sonucunun miktar veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin imkansız veya davacıdan beklenemeyecek olması gerekir.
 • Davacı, dava dilekçesinde talep sonucunu dayandırdığı tüm olayları tam ve eksiksiz olarak bildirmelidir.

Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Dava Arasındaki Farklar

Belirsiz alacak davası sadece para alacakları için söz konusu olurken Kısmi dava için böyle bir şart yoktur ve açılabilmesi için, tüm alacağın aynı hukuki ilişkiden kaynaklanıyor olması ve bölünebilir olması gerekmektedir.

Alacaklının talep edeceği miktar tam ve kesin olarak belirlenebilir değilse, HMK, belirsiz alacak davası yolunu öngörmüş; kısmi dava ile de talep edeceği alacak miktarının tamamını bilen veya belirleyebilen alacaklıya, bu alacağın bir kısmını isteme imkanı sunmuştur.

Belirsiz alacak davasının açılmış olması halinde; alacaklı, iddianın genişletilmesi yasağına değinmeden ve ıslaha başvurmasına gerek kalmadan dava açtığı sırada belirttiği talebini dilekçe ile artırabilir. Artan paraya işleyecek faizin başlama tarihi, borçlunun temerrüt tarihidir. Kısmi davada ise alacaklının talebini artırabilmesi için ıslah yoluna başvurması gerekir. Islah ile artırılan paraya işleyecek faizin başlangıç tarihi ise ıslah tarihidir.
Davacının sonuç kısmında talep ettiği “fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak” veya “şimdilik alacağın belirli bir miktarını dava ettiğini” dile getirdiği davalar kısmî dava özelliği taşımaktadır.

Belirsiz alacak davasının açılmasıyla, alacağının tamamı için hak düşürücü süre ve zamanaşımı kesilecektir. Alacaklının kısmi dava açmış olması durumunda sadece kısmi olarak belirtilen alacak için hak düşürücü süre ve zamanaşımı kesilecektir.

Belirsiz Alacak Davasında Talep Artırımı ve Talep Artırım Süresi

Alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu vakit, hâkim tarafından verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına bağlı kalmadan talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir.

Talep Artırım ve Islah Arasındaki Fark

Talep artırım belirsiz alacak davası, ıslah kısmi alacak davası için söz konusudur. Islah işleminin tahkikat aşamasının sonuna kadar yapılabileceği, talep artırım işleminin ise tahkikat aşamasını bitirdikten sonra da yapılabilir olmasıdır.

Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği

KOCAELİ 6. İŞ MAHKMESİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

DAVALI :

ADRES :

DAVA : Hizmet Akdinden Doğan Alacaklar (Fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti alacağı belirsiz alacak davası olarak)

DAVA DEĞERİ :   …,00.-TL (Harca esas değer  fazlaya ilişkin haklarım saklı tutulmuştur.)

AÇIKLAMALAR :

 1. Davalı işyerinde … tarihinde .. pozisyonunda çalışmaya başladım ve … tarihine kadar kesintisiz olarak çalıştım. İş Kanunu kapsamında sahip olduğum doğum iznini kullanma talebim üzerine, davalı işveren hizmet akdimin sonlandırılmasına karar vermiştir. … tarihinde .. Noterliğinin … tarihli … yevmiye nolu yazısı ile hizmet akdimin sonlandırıldığını öğrendim.
 2. Bunun üzerine, işçilik alacaklarımdan doğan hakların tarafına ödenmesi için … Noterliği’nin …. tarih ve … yevmiye sayılı ihtarnamesi davalı şirkete gönderdim.
 3. Bu ihtarname neticesinde .. bankasında bulunan hesabıma davalı firma tarafından …. tarihinde … TL kıdem tazminatı ve …. TL ihbar tazminatı ödemesi yapılmıştır.Ancak fazla mesai ücreti ve genel tatil alacağıma ilişkin bir ödemede bulunulmamıştır.
 4. Çalıştığım süre boyunca işyerinde çalışma düzeni bazen saat … -… bazen de …. -… şeklindedir.Bu çalışma kapsamında … TL net …TL bürüt maaş aldım.Fazla mesaiye dair ücret talep etmeme rağmen çalıştığım süre boyunca tarafıma herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.Resmi ve dini bayramlarda çalışmama karşılık herhangi bir ödeme yapılmamıştır.Ayrıca yıllık izinlerim ve doğum iznim kullandırılmadığı gibi ücret ödemesi de yapılmamıştır.
 5. Arz ve izah edilen nedenlerle tarafıma ödenmeyen,doğum izni alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, genel tatil alacağı, fazla mesai alacağının bilirkişiye hesaplattırılmasına ve ayrıca her bir alacağın tespitine karar verilmesini istiyorum.Alacaklarım bilirkişi tarafından hesaplandığında ek dava veya ıslah suretiyle miktar artırım ile bilirkişi raporundaki meblağa yenilenecektir.

HUKUKİ DELİLLER : İş Yeri Kayıtları,SGK Kayıtları ,Tanık (Tanık isimleri bildirilecektir),                     Bilirkişi İncelemesi,İlgili sair tüm delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle haksız ve mesnetsiz iş akdi                   feshi dolayısı ile, fazlaya ilişkin haklarım ve taleplerimi ıslah etme hakkım saklı kalmak                 kaydıyla davamın kabulünü,

 1. …TL fazla çalışma ücretinin dava tarihinden işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine, miktar tespit edildiğinde eksik harcı tamamlamak üzere tarafıma süre verilmesini, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasını, (Belirsiz Alacak Davası)
 2. …TL ulusal bayram ve genel tatil ücretinin dava tarihinden işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine, miktar tespit edildiğinde eksik harcı tamamlamak üzere tarafıma süre verilmesini, fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasını, (Belirsiz Alacak Davası)
 3. ….TL hafta tatili ücretinin dava tarihinden işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine, miktar tespit edildiğinde eksik harcı tamamlamak üzere tarafıma süre verilmesini, fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasını, (Belirsiz Alacak Davası)
 4. …TL yıllık izin ücretinin ve doğum izni ücretinin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine, miktar tespit edildiğinde eksik harcı tamamlamak üzere tarafıma süre verilmesini, fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasını, (Belirsiz Alacak Davası)
 5. Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı VEKİLİ
Av. ESMA ŞENGÜLER İNALTAY